ประกาศรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ห้องเรียน เลขที่ รหัสนักเรียน สมัครเมื่อวันที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม ประเภทการสมัคร
574 9 มี.ค. 67 ม.1/1 1 34624 ด.ช.กวี ยอดเมือง อุบาลพะเยา ในเขต
573 9 มี.ค. 67 ม.1/1 2 34627 ด.ช.กสิณ อินโต อนุบาลพะเยา นอกเขต
572 9 มี.ค. 67 ม.1/1 3 34631 ด.ช.กิตติพศ ยอดอ้อย อนุบาลพะเยา นอกเขต
571 9 มี.ค. 67 ม.1/1 4 34669 ด.ช.ชัยชนะ ผลชัย ประชาบำรุง นอกเขต
570 9 มี.ค. 67 ม.1/1 5 34680 ด.ช.ณัชพล พรมเสน อนุบาลพะเยา นอกเขต
569 9 มี.ค. 67 ม.1/1 6 34690 ด.ช.ณัฐภูมิ เงินเย็น อนุบาลพะเยา ในเขต
568 9 มี.ค. 67 ม.1/1 7 34696 ด.ช.ทนุธรรม สนทะเล เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) นอกเขต
567 11 มี.ค. 67 ม.1/1 8 34697 ด.ช.ทฤษฎี เสทา อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
566 9 มี.ค. 67 ม.1/1 9 34700 ด.ช.แทนไทย โปธิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
565 9 มี.ค. 67 ม.1/1 10 34728 ด.ช.นนทพัทธ์ อิงออน โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
564 9 มี.ค. 67 ม.1/1 11 34761 ด.ช.พัฒนพงษ์ มูลราช โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
563 9 มี.ค. 67 ม.1/1 12 34799 ด.ช.รัฐมงคล เครื่องสนุก โรงเรียนบุญสิษฐ์ นอกเขต
562 9 มี.ค. 67 ม.1/1 13 34801 ด.ช.โรจนัสถ์ ปัญญายม บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
561 9 มี.ค. 67 ม.1/1 14 34803 ด.ช.วชิรวิชญ์ ปันดิษ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
560 11 มี.ค. 67 ม.1/1 15 34808 ด.ช.วรินธิ์ธร อินทร ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
559 11 มี.ค. 67 ม.1/1 16 34814 ด.ช.วิวิธชัย เจนประชากร อนุบาลครุณวิทญา นอกเขต
558 9 มี.ค. 67 ม.1/1 17 34821 ด.ช.ศิรวิทย์ ปัญญากุลารักษ์ ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) นอกเขต
557 11 มี.ค. 67 ม.1/1 18 34835 ด.ช.สวนัฐกร ตันกุล อนุบาลพะเยา ในเขต
556 9 มี.ค. 67 ม.1/1 19 34867 ด.ญ.กฤตญกร วิชาศิลป์ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
555 12 มี.ค. 67 ม.1/1 20 34896 ด.ญ.ฉัตรชวามณี ลิ้ม ปิยมาตย์ ในเขต
554 12 มี.ค. 67 ม.1/1 21 34915 ด.ญ.ชิณณิชา บัวชุม อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
553 9 มี.ค. 67 ม.1/1 22 34921 ด.ญ.ญาดา จันต๊ะวงษ์ ประชาบำรุง นอกเขต
552 9 มี.ค. 67 ม.1/1 23 34936 ด.ญ.ณัฏฐณิชา น้อยสปุ๋ง โรงเรียนบุญสิษฐ์ นอกเขต
551 9 มี.ค. 67 ม.1/1 24 34944 ด.ญ.ณัฐณิชา ธิปัญญา ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
550 9 มี.ค. 67 ม.1/1 25 34949 ด.ญ.ณัฐวิมล ดิษยะกมล โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุป ในเขต
549 9 มี.ค. 67 ม.1/1 26 34951 ด.ญ.ณิชาภัทร ไชยรินคำ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นอกเขต
548 12 มี.ค. 67 ม.1/1 27 34961 ด.ญ.ธนัชพร หน่อคำ วัดบุญเกิดมงคลวิสุทธิ์วิทยา นอกเขต
547 9 มี.ค. 67 ม.1/1 28 34976 ด.ญ.นภาพัฒน์ สุจชารี อนุบาลพะเยา นอกเขต
546 9 มี.ค. 67 ม.1/1 29 34990 ด.ญ.ปฐมาภรณ์ ขัติบุญ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
545 9 มี.ค. 67 ม.1/1 30 34999 ด.ญ.ปัณฑิตา สุขศรีราษฏร์ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
544 9 มี.ค. 67 ม.1/1 31 35000 ด.ญ.ปาณิสรา กุลแสง ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
543 9 มี.ค. 67 ม.1/1 32 35006 ด.ญ.ปุณยาพร บัวเขียว ตามฝันแม่ใจ นอกเขต
542 9 มี.ค. 67 ม.1/1 33 35013 ด.ญ.พฤกษ์ลดา บุญเรือง บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
541 9 มี.ค. 67 ม.1/1 34 35018 ด.ญ.พัชรากร สมควร เทศบาล5(แก้วปัญญาอุปถัมภ์) นอกเขต
540 9 มี.ค. 67 ม.1/1 35 35035 ด.ญ.พิศลยา สุขพิทักษ์ บ้านห้วยเจริญราษฎร์ นอกเขต
539 10 มี.ค. 67 ม.1/1 36 35037 ด.ญ.เพชรลดา ช้างหิน โรงเรียนประชาบำรุง ในเขต
538 11 มี.ค. 67 ม.1/1 37 35064 ด.ญ.รมย์นลิน ตรีเนตร ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
537 13 มี.ค. 67 ม.1/1 38 35074 ด.ญ.ลักขนา รักมนุษย์ บ้านโป่ง นอกเขต
536 9 มี.ค. 67 ม.1/1 39 35117 ด.ญ.อจลา ตันต้าว เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) ในเขต
535 9 มี.ค. 67 ม.1/1 40 35126 ด.ญ.อัญชิสา จอมภา เทศบาล3(หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ในเขต
534 12 มี.ค. 67 ม.1/2 1 34615 ด.ช.กมนดนัย เรือนเฟย บ้านดงอินตา นอกเขต
533 12 มี.ค. 67 ม.1/2 2 34621 ด.ช.กฤษฎา ศรีใสกุล อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
532 9 มี.ค. 67 ม.1/2 3 34632 ด.ช.กิตติพัทธ์ อาริยานุวัฒน์ อนุบาลพะเยา นอกเขต
531 10 มี.ค. 67 ม.1/2 4 34637 ด.ช.เขมรัฏฐ์ ใจเที่ยง โรงเรียนบ้านแม่อิง นอกเขต
530 9 มี.ค. 67 ม.1/2 5 34664 ด.ช.ชวกร เผ่าอ้าย เทศบาล1(พะเยาประชานุกูล) นอกเขต
529 10 มี.ค. 67 ม.1/2 6 34676 ด.ช.ญาณวุฒิ จำมะเทวี ดงอินตา นอกเขต
528 12 มี.ค. 67 ม.1/2 7 34704 ด.ช.ธนโชติ วาทวัฒนศักดิ์ อนุบาลภูกามยาว นอกเขต
527 9 มี.ค. 67 ม.1/2 8 34710 ด.ช.ธนวรรธน์ วิชญเนตินัย เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ในเขต
526 12 มี.ค. 67 ม.1/2 9 34724 ด.ช.ธีรภัทร สิมพล อนุบาลภูกามยาว นอกเขต
525 11 มี.ค. 67 ม.1/2 10 34725 ด.ช. นนทพัทธ์ ศรีทา อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
524 9 มี.ค. 67 ม.1/2 11 34733 ด.ช.นันทวัฒน์ สุริโยธนพงศ์ เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ในเขต
523 9 มี.ค. 67 ม.1/2 12 34745 ด.ช.ปริยากร ไวแสน บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
522 9 มี.ค. 67 ม.1/2 13 34750 ด.ช.ปิติภัทร ใจหาญ เทศบาล๑ นอกเขต
521 9 มี.ค. 67 ม.1/2 14 34756 ด.ช.พงศพัศ ปันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล1(พะเยาประชานุกู นอกเขต
520 10 มี.ค. 67 ม.1/2 16 34829 ด.ช.ศุภณัฐ รัตนชมภู บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นอกเขต
519 9 มี.ค. 67 ม.1/2 17 34847 ด.ช.อภินัทธพล ขวัญใจ ประชาบำรุง นอกเขต
518 9 มี.ค. 67 ม.1/2 18 34853 ด.ช.อัจนพัฒน์ ฟองโพธิ์ ไทยรัฐวิทยา46 ดอกคำใต้ นอกเขต
517 9 มี.ค. 67 ม.1/2 19 34860 ด.ญ.กนกวรรณ ฟูแสง บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
516 11 มี.ค. 67 ม.1/2 20 34864 ด.ญ.กรชวัล หน่อคำ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
515 9 มี.ค. 67 ม.1/2 21 34865 ด.ญ.กรรณษา แก้วแกมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
514 9 มี.ค. 67 ม.1/2 22 34880 ด.ญ.กัลญารัตน์ อินปั๋น ศรีชัยวิทยา นอกเขต
513 9 มี.ค. 67 ม.1/2 23 34887 ด.ญ.ขวัญจิรา ปาเรือน บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
512 11 มี.ค. 67 ม.1/2 24 34903 ด.ญ.ชนันธร ไชยวุฒิ อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
511 9 มี.ค. 67 ม.1/2 25 34925 ด.ญ.ฐิตารีย์ ปาระณะ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
510 9 มี.ค. 67 ม.1/2 26 34933 ด.ญ.ณภัทรธิดา อุทธโยธา อนุบาลพะเยา ในเขต
509 11 มี.ค. 67 ม.1/2 27 34947 ด.ญ.ณัฐธิดา ศรีวิราช อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
508 9 มี.ค. 67 ม.1/2 28 34968 ด.ญ.ธัญญาธร จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในเขต
507 9 มี.ค. 67 ม.1/2 29 34970 ด.ญ.ธัญพร สืบประดิษฐ์ อนุบาลพะเยา ในเขต
506 9 มี.ค. 67 ม.1/2 30 34974 ด.ญ.ธีรยา อินต๊ะวงศ์กา อนุบาลพะเยา นอกเขต
505 9 มี.ค. 67 ม.1/2 31 34981 ด.ญ.นันทรัตน์ โหง่นแก้ว อนุบาลพะเยา ในเขต
504 9 มี.ค. 67 ม.1/2 31 34985 ด.ญ.ธนัชพร เค้าเเก้ว อนุบาลพะเยา นอกเขต
503 9 มี.ค. 67 ม.1/2 32 34995 ด.ญ.ปริยาภัทร มาฟู อนุบาลพะเยา นอกเขต
502 11 มี.ค. 67 ม.1/2 33 35007 ด.ญ.พชรอร ตระกูลแสงพรหม อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
501 9 มี.ค. 67 ม.1/2 34 35008 ด.ญ.พนัชกร อ้อยหวาน เทศบาล5 แก้วปัญญาอุปถัม ในเขต
500 9 มี.ค. 67 ม.1/2 35 35029 ด.ญ.พิมธารา จันสา อนุบาลพะเยา ในเขต
499 10 มี.ค. 67 ม.1/2 36 35030 ด.ญ.พิมพ์ชญา ฟักแก้ว อนุบาลพะเยา นอกเขต
498 9 มี.ค. 67 ม.1/2 37 35047 ด.ญ.ภัทรนันท์ นามศิริ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
497 11 มี.ค. 67 ม.1/2 38 35062 ด.ญ.ยิ่งรัก ตวงวิทย์ มารีย์พิทักษ๋สว่างแดนดิน นอกเขต
496 9 มี.ค. 67 ม.1/2 39 35065 ด.ญ.รมย์รวินท์ ศรีวิชัย บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
495 9 มี.ค. 67 ม.1/2 40 35084 ด.ญ.วิภารัตน์ บุญมา ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
494 9 มี.ค. 67 ม.1/3 1 34622 ด.ช.กลวิชร จันต๊ะ เทศบาล1(พะเยาประชานุกูล) นอกเขต
493 9 มี.ค. 67 ม.1/3 2 34626 ด.ช.กษิดิน อุตตะมา พานพสกสวัสดิ์ นอกเขต
492 11 มี.ค. 67 ม.1/3 3 34628 ด.ช.ก้องกิดากร ชูชาติ อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
491 9 มี.ค. 67 ม.1/3 4 34656 ด.ช.ฉันทกร ละเอียด อนุบาลจำเนียรวิทยา ในเขต
490 9 มี.ค. 67 ม.1/3 5 34660 ด.ช.ชยพล ไชยวัง ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
489 9 มี.ค. 67 ม.1/3 6 34683 ด.ช.ณัฐชนน แก้วแกมทอง บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
488 9 มี.ค. 67 ม.1/3 7 34688 ด.ช.ณัฐภัทร ใฝ่จิต รร•เทศบาล3 หล่ายอิงราษบำรุง ในเขต
487 11 มี.ค. 67 ม.1/3 8 34695 ด.ช.ถิรคุณ ภู่พุ่ม โรงเรียนประชาบำรุง ในเขต
486 9 มี.ค. 67 ม.1/3 9 34720 ด.ช.ธีธัช พึ่งยล บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
485 11 มี.ค. 67 ม.1/3 10 34741 ด.ช.ปพน สุตานนท์ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
484 9 มี.ค. 67 ม.1/3 11 34744 ด.ช.ปรัชญา ชุ่มจิต อนุบาลพะเยา ในเขต
483 9 มี.ค. 67 ม.1/3 12 34751 ด.ช.ปิยะพงศ์ เกล็ดพงษา ประชาบำรุง ในเขต
482 10 มี.ค. 67 ม.1/3 13 34753 ด.ช.ปุณณวิช โคงาม ประชาบำรุฃ ในเขต
481 9 มี.ค. 67 ม.1/3 14 34770 ด.ช.พีรวิชญ์ ปรานวิโรจน์ เทศบาล1(พะเยาประชานุกูล) ในเขต
480 9 มี.ค. 67 ม.1/3 15 34776 ด.ช.ภาณุพงศ์ สุทธะ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
479 9 มี.ค. 67 ม.1/3 16 34806 ด.ช.วรัญญู วงศ์พลกานันท์ ประชาบำรุง ในเขต
478 9 มี.ค. 67 ม.1/3 17 34815 ด.ช.วิวิธวิน ทินา เทศบาล 1 นอกเขต
477 9 มี.ค. 67 ม.1/3 18 34832 ด.ช.ศุภฤกษ์ ธนะสิทธิ์ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
476 9 มี.ค. 67 ม.1/3 19 34834 ด.ช.สรณ์นนท์ สินธุชลไพศาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในเขต
475 11 มี.ค. 67 ม.1/3 20 34872 ด.ญ.กัญญาพัชร เงินเย็น อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
474 9 มี.ค. 67 ม.1/3 21 34882 ด.ญ.กุลญาณพัฒน์ ขัติยศ เทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ในเขต
473 9 มี.ค. 67 ม.1/3 22 34888 ด.ญ.เขมิสรา สายกง อนุบาลพะเยา นอกเขต
472 9 มี.ค. 67 ม.1/3 23 34900 ด.ญ.ชนกานต์ สิทธิประเสริฐ บ้านร่องห้า ในเขต
471 9 มี.ค. 67 ม.1/3 24 34904 ด.ญ.ชนาภัทม์ ไชยวงค์ อนุบาลพะเยา ในเขต
470 9 มี.ค. 67 ม.1/3 25 34909 ด.ญ.ชมพูนิกข์ ขันทะบุตร อนุบาลพะเยา นอกเขต
469 13 มี.ค. 67 ม.1/3 26 34911 ด.ญ.ชวัลกร พรหมลา อนุบาลพะเยา นอกเขต
468 9 มี.ค. 67 ม.1/3 27 34938 ด.ญ.ณัฏฐธิดา เผ่าสิงห์ โรงเรีบุญสิษฐ์ นอกเขต
467 9 มี.ค. 67 ม.1/3 28 34945 ด.ญ.ณัฐดาทิพย์ สอนใจ เทศบาล1พะเยาประชานุกูล นอกเขต
466 11 มี.ค. 67 ม.1/3 29 34963 ด.ญ.ธมนวรรณ ผดุงกิจ อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
465 9 มี.ค. 67 ม.1/3 30 34980 ด.ญ.นันท์นพิน รุ่งโรจน์กิจการ อนุบาลพะเยา ในเขต
464 12 มี.ค. 67 ม.1/3 31 34983 ด.ญ.นันทิตาภรณ์ ดูแก้ว บ้านโป่ง นอกเขต
463 9 มี.ค. 67 ม.1/3 32 34996 ด.ญ.ด.ญ. ปรียาภัทร ลิ่มตระกูล ประชาบำรุง ในเขต
462 11 มี.ค. 67 ม.1/3 33 35023 ด.ญ.พัสวี พรหมจำปา ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
461 9 มี.ค. 67 ม.1/3 34 35051 ด.ญ.ภัทราภรณ์ ธิราช เทศบาล1พะเยาประชานุกูล ในเขต
460 9 มี.ค. 67 ม.1/3 35 35072 ด.ญ.ลภัสกร มงคลยศ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
459 9 มี.ค. 67 ม.1/3 36 35086 ด.ญ.วิมลสิริ มาฟู ปิยมิตรวิทยา นอกเขต
458 9 มี.ค. 67 ม.1/3 37 35104 ด.ญ.สุชานันท์ เผ่าต๊ะใจ อนุบาลพะเยา นอกเขต
457 11 มี.ค. 67 ม.1/3 38 35112 ด.ญ.สุภัชชา นันติ๊บ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
456 9 มี.ค. 67 ม.1/3 39 35122 ด.ญ.อรุณรุ่ง เครือคำ เทศบาล5(แก้วปัญญาอึปถัมภ์) ในเขต
455 9 มี.ค. 67 ม.1/3 40 35125 ด.ญ.อัจฉรียาพร แสนส่อง อนุบาลพะเยา นอกเขต
454 9 มี.ค. 67 ม.1/4 1 34649 ด.ช.จิรณัฐ เมธาวัฒนา บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
453 9 มี.ค. 67 ม.1/4 2 34677 ด.ช.ฐิติชัช ดาวลอย บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
452 9 มี.ค. 67 ม.1/4 3 34678 ด.ช.ฐิติวัฒน์ คำยอด โรงเรียนเทศบาล5(แก้วปัญญาอุปถั ในเขต
451 9 มี.ค. 67 ม.1/4 4 34686 ด.ช.ณัฐปกรณ์ เบิกบาน ประชาบำรุง ในเขต
450 9 มี.ค. 67 ม.1/4 5 34692 ด.ช.ดนุนาถ สวาทใจ อนุบาลพะเยา ในเขต
449 9 มี.ค. 67 ม.1/4 6 34712 ด.ช.ธนวัฒน์ จำธิ เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) นอกเขต
448 9 มี.ค. 67 ม.1/4 7 34734 ด.ช.นาราภัทร วัฒนสุวกุล บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
447 9 มี.ค. 67 ม.1/4 8 34759 ด.ช.พชรวรรษ หลักฐาน อนุบาลพะเยา นอกเขต
446 9 มี.ค. 67 ม.1/4 9 34780 ด.ช.ภีรพัฒน์ นันทะไชย เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) ในเขต
445 9 มี.ค. 67 ม.1/4 10 34791 ด.ช.เมธวิน แก้วปินใจ อนุบาลพะเยา ในเขต
444 9 มี.ค. 67 ม.1/4 11 34794 ด.ช.รลภพ คำวัง อนุบาลพะเยา นอกเขต
443 11 มี.ค. 67 ม.1/4 12 34795 ด.ช.รัชชานนท์ ปัญญาวงค์ อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
442 10 มี.ค. 67 ม.1/4 13 34798 ด.ช.รัฐพล คงกุล อนุบาลพะเยา ในเขต
441 9 มี.ค. 67 ม.1/4 14 34802 ด.ช.เลิศวรรธนะ มีทรัพย์ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
440 9 มี.ค. 67 ม.1/4 15 34812 ด.ช.วิชยุตม์ ชำนาญยา อนุบาลพะเยา นอกเขต
439 9 มี.ค. 67 ม.1/4 16 34823 ด.ช.ศิลายุ บุญวงค์ โรงเรียน ประชาบำรุง ในเขต
438 9 มี.ค. 67 ม.1/4 17 34826 ด.ช.ศุภกฤต ไชยมงคล บ้านศาลา นอกเขต
437 9 มี.ค. 67 ม.1/4 18 34841 ด.ช.สุธินันท์ อัครสกุลพงศ์ เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ในเขต
436 9 มี.ค. 67 ม.1/4 19 34855 ด.ช.อินทนนท์ จารุเศรณี อนุบาลพะเยา ในเขต
435 11 มี.ค. 67 ม.1/4 20 34863 ด.ญ.กรชนก ธิวงค์ อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
434 9 มี.ค. 67 ม.1/4 21 34889 ด.ญ.จิณัฐชา ชวกุล อนุบาลพะเยา นอกเขต
433 9 มี.ค. 67 ม.1/4 22 34898 ด.ญ.ชญาดา ศรีจริยากร ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
432 9 มี.ค. 67 ม.1/4 23 34916 ด.ญ.ชิดชนก สันป่าเงิน อนุบาลพะเยา ในเขต
431 12 มี.ค. 67 ม.1/4 24 34924 ด.ญ.ฐาปนีย์ ณะคำ อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก นอกเขต
430 11 มี.ค. 67 ม.1/4 25 34929 ด.ญ.ณกานดา ใฝ่ใจ บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) ในเขต
429 9 มี.ค. 67 ม.1/4 26 34935 ด.ญ.ณัฎฐ์นารี ภาระจริง โรงเรียนบุญสิษฐ์ ในเขต
428 9 มี.ค. 67 ม.1/4 27 34940 ด.ญ.ณัฏฐนิษฐ์ เสมียนกุล อนุบาลพะเยา ในเขต
427 9 มี.ค. 67 ม.1/4 28 34959 ด.ญ.ธนพร ตีระสี โรงเรียนบุญสิษฐ์ นอกเขต
426 11 มี.ค. 67 ม.1/4 29 34962 ด.ญ.ธนัญธิดา เป็งบาง บ้านป่าตึง นอกเขต
425 9 มี.ค. 67 ม.1/4 30 34967 ด.ญ.ธัญญภัสร์ อินสุวรรณ์ ศรีชัยวิทยา นอกเขต
424 9 มี.ค. 67 ม.1/4 31 34977 ด.ญ.นลพรรณ จิตรจริง อนุบาลพะเยา ในเขต
423 9 มี.ค. 67 ม.1/4 32 34991 ด.ญ.ปภาวรินทร์ อินต๊ะรักษา อนุบาลพะเยา ในเขต
422 11 มี.ค. 67 ม.1/4 33 35004 ด.ญ.ปุญญิศา ใจลา อนุบาลพะเยา ในเขต
421 9 มี.ค. 67 ม.1/4 34 35027 ด.ญ.พิชญาภา การินทร์ อนุบาลพะเยา นอกเขต
420 9 มี.ค. 67 ม.1/4 35 35036 ด.ญ.พุทธิตา ทรายงาม โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
419 9 มี.ค. 67 ม.1/4 36 35039 ด.ญ.เพียงฟ้า ไชยาโส ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
418 9 มี.ค. 67 ม.1/4 37 35058 ด.ญ.ภูวารี จารี บ้านห้วยบง ในเขต
417 11 มี.ค. 67 ม.1/4 38 35082 ด.ญ.วาทินี วรรณมะกอก โรงเรียนเทศบาล5(แก้วปัญญาอุปถั ในเขต
416 10 มี.ค. 67 ม.1/4 39 35108 ด.ญ.สุนิสา อาจคำ โรงเรียนประชาบำรุง ในเขต
415 12 มี.ค. 67 ม.1/4 40 35110 ด.ญ.สุพัชญา ดวงตา เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) ในเขต
414 9 มี.ค. 67 ม.1/5 1 34647 ด.ช.จารุวิทย์ ขัติธิ อนุบาลพะเยา ในเขต
413 9 มี.ค. 67 ม.1/5 2 34684 ด.ช.ณัฐดนัย พงษ์ตุ้ย บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
412 9 มี.ค. 67 ม.1/5 3 34698 ด.ช.ทัพพ์พลัช เสียงใส ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
411 11 มี.ค. 67 ม.1/5 4 34709 ด.ช.ธนภัทร สิวกระโทก โรงเรียนบ้านป่าคา ในเขต
410 9 มี.ค. 67 ม.1/5 5 34713 ด.ช.ธนัท สิงห์แก้วสืบ อนุบาลพะเยา นอกเขต
409 9 มี.ค. 67 ม.1/5 6 34717 ด.ช.ธัญษ์ยบูรณ์ แป้งหอม ประชาบำรุง นอกเขต
408 11 มี.ค. 67 ม.1/5 7 34729 ด.ช.นภมณฑล ใจยะสุข ศิริมาตย์เทวี นอกเขต
407 9 มี.ค. 67 ม.1/5 8 34739 ด.ช.นิรวิชญ์ พันธ์พิพิศ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
406 9 มี.ค. 67 ม.1/5 9 34749 ด.ช.ปาลิต ปริโยทัย เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ในเขต
405 9 มี.ค. 67 ม.1/5 10 34769 ด.ช.พีรวัฒน์ คุ้มพ่วงดี อนุบาลพะเยา ในเขต
404 11 มี.ค. 67 ม.1/5 11 34773 ด.ช.ภวัต วงค์ไชยา อนุบาลจำเนียรวิทยา ในเขต
403 9 มี.ค. 67 ม.1/5 12 34777 ด.ช.ภานุพงศ์ กันทะเนตร อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) นอกเขต
402 12 มี.ค. 67 ม.1/5 13 34792 ด.ช.ยุทธกาญจน์ ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านดง นอกเขต
401 9 มี.ค. 67 ม.1/5 14 34793 ด.ช.รณกร ชื่นวงค์ เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ในเขต
400 12 มี.ค. 67 ม.1/5 15 34816 ด.ช.วีรพันธ์ กิ่งก้าน บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ นอกเขต
399 11 มี.ค. 67 ม.1/5 16 34828 ด.ช.ศุภชัย เทพวัง ประชาบำรุง ในเขต
398 11 มี.ค. 67 ม.1/5 17 34831 ด.ช.ศุภภัทร สวัสดี อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
397 9 มี.ค. 67 ม.1/5 18 34839 ด.ช.สุทธวีร์ พรหมไกรฤทธิ์ ประชาบำรุง ในเขต
396 12 มี.ค. 67 ม.1/5 19 34850 ด.ช.อะโตมึ โคบายาชิ อนุบาลพะเยา ในเขต
395 9 มี.ค. 67 ม.1/5 20 34873 ด.ญ.กัญญาพัชร อินกัน โรงเรียนเทศบาล1 พะเยาประชานุกู ในเขต
394 11 มี.ค. 67 ม.1/5 21 34877 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ ฟองฟู เทศบาล3 ในเขต
393 9 มี.ค. 67 ม.1/5 22 34885 ด.ญ.เกวลิน คำดวงศรี บ้านป่าตึง นอกเขต
392 9 มี.ค. 67 ม.1/5 23 34910 ด.ญ.ชมพูเนกข์ ขันทะบุตร อนุบาลพะเยา นอกเขต
391 9 มี.ค. 67 ม.1/5 24 34920 ด.ญ.ญาณิศา แสงปรัชญา เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) ในเขต
390 9 มี.ค. 67 ม.1/5 25 34954 ด.ญ.ทักษอร ยารังษี อนุบาลพะเยา ในเขต
389 9 มี.ค. 67 ม.1/5 26 34972 ด.ญ.ธิธาดา นาวา อนุบาลพะเยา นอกเขต
388 9 มี.ค. 67 ม.1/5 27 34993 ด.ญ.ประภาสิริ เถื่อนแก้ว อนุบาลพะเยา นอกเขต
387 11 มี.ค. 67 ม.1/5 28 35016 ด.ญ.พลอยปภัส เสรีสวัสดิ์ อนุบาลจำเนียรวิทยา ในเขต
386 11 มี.ค. 67 ม.1/5 29 35031 ด.ญ.พิมพ์ชญา สมบุญโสด โรงเรียนตามฝันแม่ใจ นอกเขต
385 12 มี.ค. 67 ม.1/5 30 35038 ด.ญ.เพ็ญพิธช์ชา เมืองวงศ์ อนุบาลภูกามยาว นอกเขต
384 9 มี.ค. 67 ม.1/5 31 35040 ด.ญ.ฟินรญาดา กุลกานต์ปฐม อนุบาลพะเยา นอกเขต
383 12 มี.ค. 67 ม.1/5 32 35049 ด.ญ.ภัทรพรรณ ใจจม บ้านเหล่า นอกเขต
382 9 มี.ค. 67 ม.1/5 33 35055 ด.ญ.ภูรชญา ชาญชุ่มเจริญ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
381 11 มี.ค. 67 ม.1/5 34 35063 ด.ญ.ยุวดี อินทนนท์ อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
380 9 มี.ค. 67 ม.1/5 35 35080 ด.ญ.วริษา พรมสถาน เทศบาลหล่ายอิงราษฎร์บำรุง นอกเขต
379 9 มี.ค. 67 ม.1/5 36 35094 ด.ญ.ศศิวิมล สอนใจ บ้านต๋อม นอกเขต
378 9 มี.ค. 67 ม.1/5 37 35095 ด.ญ.ศิรัญญา ปันแก้ว อนุบาลพะเยา นอกเขต
377 9 มี.ค. 67 ม.1/5 38 35101 ด.ญ.สิริฏาภรณ์ สร้อยเพ็ชร อนุบาลพะเยา นอกเขต
376 9 มี.ค. 67 ม.1/5 39 35109 ด.ญ.สุพรรณษา คำมี เทสบาล3 ในเขต
375 9 มี.ค. 67 ม.1/5 40 35133 ด.ญ.ไอรดา มณีธรรม อนุบาลพะเยา ในเขต
374 9 มี.ค. 67 ม.1/6 1 34616 ด.ช.กรภัทร์ ไชยป๋าน บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
373 11 มี.ค. 67 ม.1/6 2 34625 ด.ช.กวีวัฒน์ ฟักเขียว วัดบุญเกิดมงคลวิสุทธิ์วิทยา นอกเขต
372 12 มี.ค. 67 ม.1/6 3 34638 ด.ช.คมกฤช ศรีใสกุล อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
371 9 มี.ค. 67 ม.1/6 4 34644 ด.ช.จักริน เป็นพวก อนุบาลพะเยา นอกเขต
370 9 มี.ค. 67 ม.1/6 5 34651 ด.ช.จิระดนัย วิงวอน บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
369 9 มี.ค. 67 ม.1/6 6 34667 ด.ช.ชวภณ ถูกอย่าง อนุบาลพะเยา ในเขต
368 9 มี.ค. 67 ม.1/6 7 34718 ด.ช.ธาราวินท์ ญาณะวงษา บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
367 11 มี.ค. 67 ม.1/6 8 34726 ด.ช.นนทพัทธ์ สุขใจ ประชาบำรุง นอกเขต
366 9 มี.ค. 67 ม.1/6 9 34740 ด.ช.บารเมษฐ์ ธรรมวัฒน์จนะ อนุบาลพะเยา นอกเขต
365 9 มี.ค. 67 ม.1/6 10 34747 ด.ช.ปัณณทัต วงศ์น๊อต ตามฝันแม่ใจ นอกเขต
364 9 มี.ค. 67 ม.1/6 11 34774 ด.ช.ภัทรพงษ์ สุกำปัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในเขต
363 9 มี.ค. 67 ม.1/6 12 34778 ด.ช.ภาษิต จำรัส บุญสิษฐ์ นอกเขต
362 9 มี.ค. 67 ม.1/6 13 34782 ด.ช.ภูมิภัทร ชะเอ อนุบาลพะเยา ในเขต
361 9 มี.ค. 67 ม.1/6 14 34811 ด.ช.วัชรศักดิ์ ฉลอม โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในเขต
360 9 มี.ค. 67 ม.1/6 15 34833 ด.ช.ศุภศิษฎิ์ พิรบรรณ อนุบาลพะเยา ในเขต
359 9 มี.ค. 67 ม.1/6 16 34844 ด.ช.อชิรพิชญ์ หิรัณย์บรรณสาร บุญสิษฐ์ ในเขต
358 9 มี.ค. 67 ม.1/6 17 34846 ด.ช.อภิชัย ใจธิ เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) ในเขต
357 9 มี.ค. 67 ม.1/6 18 34852 ด.ช.อัครินทร์ อาจหาญ อนุบาลพะเยา นอกเขต
356 11 มี.ค. 67 ม.1/6 19 34854 ด.ช.อิทธิมนต์ จินะชิต เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) ในเขต
355 9 มี.ค. 67 ม.1/6 20 34886 ด.ญ.แก้วปัญญา นวนแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นอกเขต
354 9 มี.ค. 67 ม.1/6 21 34902 ด.ญ.ชนัฐปภา อ่อนละมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
353 11 มี.ค. 67 ม.1/6 22 34908 ด.ญ.ชนิตา เจนชัย ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
352 11 มี.ค. 67 ม.1/6 23 34926 ด.ญ.ฐิตารีย์ อุ่นอก อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
351 11 มี.ค. 67 ม.1/6 24 34931 ด.ญ.ณปภัสร อิ่นคำ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
350 9 มี.ค. 67 ม.1/6 25 34941 ด.ญ.ณัฐณิชา ใจยาว บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
349 9 มี.ค. 67 ม.1/6 26 34950 ด.ญ.ณิชกานต์ สิทธิตัน บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
348 11 มี.ค. 67 ม.1/6 27 34960 ด.ญ.ธนพร วงค์แขกหล้า ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
347 11 มี.ค. 67 ม.1/6 28 34973 ด.ญ.ธีรกานต์ ทนทาน ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
346 10 มี.ค. 67 ม.1/6 29 34975 ด.ญ.นนัญญา ยุติธรรม อนุบาลพะเยา นอกเขต
345 9 มี.ค. 67 ม.1/6 30 35011 ด.ญ.พรรณปพร หงษ์ทอง อนุบาลพะเยา ในเขต
344 9 มี.ค. 67 ม.1/6 31 35014 ด.ญ.พลอยขวัญ เดชะบุญ บุญสิษฐ์ นอกเขต
343 9 มี.ค. 67 ม.1/6 32 35020 ด.ญ.พัชรินทร์ ปัญญาวงศ์ อนุบาลจำเนียรวิทยา นอกเขต
342 9 มี.ค. 67 ม.1/6 33 35025 ด.ญ.พิชญา เจนใจ อนุบาลพะเยา ในเขต
341 9 มี.ค. 67 ม.1/6 34 35026 ด.ญ.พิชญานิน ปินแปง บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
340 9 มี.ค. 67 ม.1/6 35 35033 ด.ญ.พิมพ์นารา ตาคำ บุญสิษฐ์ นอกเขต
339 9 มี.ค. 67 ม.1/6 36 35071 ด.ญ.รุ่งรณิดา เพ็งสาย สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
338 9 มี.ค. 67 ม.1/6 37 35075 ด.ญ.วรรณพร จันทร์เป็ง โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
337 9 มี.ค. 67 ม.1/6 38 35085 ด.ญ.วิมลณัฐ มนต์ไตรเวศย์ อนุบาลพะเยา ในเขต
336 9 มี.ค. 67 ม.1/6 39 35087 ด.ญ.วิรยา ประวงค์เทพ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
335 9 มี.ค. 67 ม.1/6 40 35120 ด.ญ.อริญชยา ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา นอกเขต
334 11 มี.ค. 67 ม.1/7 1 34653 ด.ช.จิราวัชร พรหมศรี เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) ในเขต
333 9 มี.ค. 67 ม.1/7 2 34655 ด.ช.ฉัตรชนก พูลประสงค์ ประชาบำรุง นอกเขต
332 9 มี.ค. 67 ม.1/7 3 34662 ด.ช.ชยางกูร คำแก้ว บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
331 9 มี.ค. 67 ม.1/7 4 34668 ด.ช.ชัชพล บรรจบ เทศบาล1(พะเยาประชานุกูล) ในเขต
330 9 มี.ค. 67 ม.1/7 5 34679 ด.ช.ณธนาทีป ลิมปะพันธุ์ อนุบาลพะเยา ในเขต
329 9 มี.ค. 67 ม.1/7 6 34699 ด.ช.ทิวากร พวงสุวรรณ เทศบาล1(พะเยาประชานุกูล ในเขต
328 9 มี.ค. 67 ม.1/7 7 34711 ด.ช.ธนวัฒน์ เครือสาร เทศบาล3 ในเขต
327 9 มี.ค. 67 ม.1/7 8 34746 ด.ช.ปริวิทธ์ หาญสุข เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ในเขต
326 9 มี.ค. 67 ม.1/7 9 34766 ด.ช.พิสิษฐ์โชค ฤทธาเกรียงไกร บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
325 9 มี.ค. 67 ม.1/7 10 34768 ด.ช.พีรภาส สุภาวะ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
324 9 มี.ค. 67 ม.1/7 11 34785 ด.ช.ภูริณัฐ ภาระจริง ประชาบำรุง ในเขต
323 9 มี.ค. 67 ม.1/7 12 34809 ด.ช.วศิน อุดมศรีไพศาล บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
322 12 มี.ค. 67 ม.1/7 14 34827 ด.ช.ศุภกฤต อนุสสรราชกิจ ศรีชัยวิทยา นอกเขต
321 9 มี.ค. 67 ม.1/7 15 34810 ด.ช.วัชรพงษ์ วันสาม เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) นอกเขต
320 12 มี.ค. 67 ม.1/7 15 34830 ด.ช.ศุภธัช อนุสสรราชกิจ ศรีชัยวิทยา นอกเขต
319 11 มี.ค. 67 ม.1/7 16 34836 ด.ช.สิรวิชญ์ กาวี บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ นอกเขต
318 9 มี.ค. 67 ม.1/7 17 34845 ด.ช.อโนรธา ขวัญสง่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
317 11 มี.ค. 67 ม.1/7 18 34857 ด.ญ.กชพรรณ ชนสยอง อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
316 9 มี.ค. 67 ม.1/7 19 34862 ด.ญ.กรกฎ มาฟู โรงช้างวิทยา นอกเขต
315 11 มี.ค. 67 ม.1/7 20 34871 ด.ญ.กัญญาณัฐ บำรุงผล วัดบุญเกิดมงคลวิสุทธิ์วิทยา นอกเขต
314 9 มี.ค. 67 ม.1/7 21 34881 ด.ญ.กานต์ชนิดา ชูพันธ์ อนุบาลพะเยา นอกเขต
313 10 มี.ค. 67 ม.1/7 22 34930 ด.ญ.ณฐพร วงค์ไชย อนุบาลพะเยา ในเขต
312 10 มี.ค. 67 ม.1/7 23 34952 ด.ญ.ณิภาภัทร ฟักแก้ว อนุบาลพะเยา นอกเขต
311 9 มี.ค. 67 ม.1/7 24 34956 ด.ญ.ทิพย์ฑามาศ บัวนาค บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
310 9 มี.ค. 67 ม.1/7 25 34966 ด.ญ.ธัญชนก ธนบัตร อนุบาลพะเยา ในเขต
309 9 มี.ค. 67 ม.1/7 26 34979 ด.ญ.นวพร นาคุระ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
308 13 มี.ค. 67 ม.1/7 27 35015 ด.ญ.พลอยนภัส พรปัญญาวุฒิ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
307 9 มี.ค. 67 ม.1/7 28 35021 ด.ญ.พัทธนันท์ จันทจร โรงเรียนบุญสิษฐ์ นอกเขต
306 12 มี.ค. 67 ม.1/7 29 35043 ด.ญ.ภัณฑิรา บัวละวงค์ บ้านโป่ง นอกเขต
305 9 มี.ค. 67 ม.1/7 30 35059 ด.ญ.ภูษณิศา ชำนาญชัย อนุบาลพะเยา ในเขต
304 9 มี.ค. 67 ม.1/7 31 35067 ด.ญ.รวินันทน์ นามเมือง บุญสิษฐ์ ในเขต
303 9 มี.ค. 67 ม.1/7 32 35069 ด.ญ.รวิสรา สุริยะ โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
302 9 มี.ค. 67 ม.1/7 33 35070 ด.ญ.รัญชนา อานนท์ โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
301 9 มี.ค. 67 ม.1/7 34 35073 ด.ญ.ลลิตา มนัสสา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นอกเขต
300 9 มี.ค. 67 ม.1/7 35 35076 ด.ญ.วรรณรดา ฉิมคล้าย ประชาบำรุง ในเขต
299 9 มี.ค. 67 ม.1/7 36 35079 ด.ญ.วรัชยา ด้วงคำ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
298 9 มี.ค. 67 ม.1/7 37 35088 ด.ญ.วิลาวัณย์ กันทะไชย โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล นอกเขต
297 9 มี.ค. 67 ม.1/7 38 35090 ด.ญ.วิสาร์ภร จำรัส บุญสิษฐ์ นอกเขต
296 9 มี.ค. 67 ม.1/7 39 35113 ด.ญ.สุรินทร์ทิพย์ แก้วชมภู บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
295 9 มี.ค. 67 ม.1/7 40 35134 ด.ญ.ไอริณ เต็งสุวรรณ อนุบาลพะเยา ในเขต
294 9 มี.ค. 67 ม.1/8 1 34623 ด.ช.กวิญ ปินตา โรงเรียนประชาบำรุง นอกเขต
293 9 มี.ค. 67 ม.1/8 2 34635 ด.ช.เกียรติคุณ มนต์ไตรเวศย์ อนุบาล จังหวัดพะเยา ในเขต
292 10 มี.ค. 67 ม.1/8 3 34642 ด.ช.คุณากร ชิดเชื้อวงค์ อนุบาลคริสเตียนสันกอง นอกเขต
291 10 มี.ค. 67 ม.1/8 4 34659 ด.ช.ชนะภูมิ สุปิ อนุบาลพะเยา ในเขต
290 9 มี.ค. 67 ม.1/8 5 34661 ด.ช.ชยพล นุชขำ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
289 12 มี.ค. 67 ม.1/8 6 34665 ด.ช.ชวกรณ์ ชัยวร อนุบาลพะเยา ในเขต
288 11 มี.ค. 67 ม.1/8 7 34691 ด.ช.ณัฐวุฒิ ปิงเมือง บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) ในเขต
287 9 มี.ค. 67 ม.1/8 8 34706 ด.ช.ธนพสิษฐ์ ศรีโลปา อนุบาลพะเยา นอกเขต
286 11 มี.ค. 67 ม.1/8 9 34707 ด.ช.ธนภัทร ปันศักดิ์ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
285 12 มี.ค. 67 ม.1/8 10 34723 ด.ช.ธีรภัทร นามเมือง เทศบาล 3(หล่ายอิงราษฎ์บำรุง) ในเขต
284 9 มี.ค. 67 ม.1/8 11 34727 ด.ช.นนทพัทธ์ หล่อวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุ นอกเขต
283 9 มี.ค. 67 ม.1/8 12 34730 ด.ช.นฤภพ โลมะวิสัย เทศบาล2 ในเขต
282 11 มี.ค. 67 ม.1/8 13 34735 ด.ช.นิติกร จันทร์มล อนุบาลพะเยา ในเขต
281 10 มี.ค. 67 ม.1/8 14 34743 ด.ช.ปภานล วงค์ทอง อุนบาลพะเยา ในเขต
280 9 มี.ค. 67 ม.1/8 15 34771 ด.ช.พุฒิธาดา ตาระกา อนุบาลพะเยา ในเขต
279 9 มี.ค. 67 ม.1/8 16 34787 ด.ช.ภูวรา ชนะวรวงศ์ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
278 11 มี.ค. 67 ม.1/8 17 34800 ด.ช.รัตนวัชร์ นันตา บ้านใหม่ นอกเขต
277 9 มี.ค. 67 ม.1/8 18 34804 ด.ช.วชิรวิทย์ ชัยวรณ์ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
276 9 มี.ค. 67 ม.1/8 19 34859 ด.ญ.กนกพิชญ์ เสน่ห์ทรัพย์ เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ในเขต
275 11 มี.ค. 67 ม.1/8 20 34868 ด.ญ.กฤติกาญจน์ แสงสุข ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
274 9 มี.ค. 67 ม.1/8 21 34883 ด.ญ.กุลนิษฐ์ แสนใจบาล อนุบาลพะเยา นอกเขต
273 11 มี.ค. 67 ม.1/8 22 34894 ด.ญ.จิรารัตน์ กวนชุม บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) ในเขต
272 9 มี.ค. 67 ม.1/8 23 34948 ด.ญ.ณัฐมน ธนะจักร โรงเรียนอนุบาลพะเยา นอกเขต
271 11 มี.ค. 67 ม.1/8 24 34955 ด.ญ.ทัตธนนันท์ พัณภณณัฏฐ์ อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
270 9 มี.ค. 67 ม.1/8 25 34965 ด.ญ.ธวัลรัตน์ นาคะยะ เทศบาล1 ในเขต
269 9 มี.ค. 67 ม.1/8 26 34978 ด.ญ.นวกชมณ การเร็ว เทศบาล1(พะเยาประชานุกูล) ในเขต
268 9 มี.ค. 67 ม.1/8 27 34982 ด.ญ.นันทิกานต์ เทพวรรณ โรงเรียนเทศบาล 5 ในเขต
267 9 มี.ค. 67 ม.1/8 28 34989 ด.ญ.เบญญาภา ศรีชัยวงค์ ปิยมาตย์ ในเขต
266 12 มี.ค. 67 ม.1/8 29 34992 ด.ญ.ประภัสสร โตสะอาด เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) นอกเขต
265 10 มี.ค. 67 ม.1/8 30 35009 ด.ญ.พรนภัส จุมปา อนุบาลพะเยา ในเขต
264 9 มี.ค. 67 ม.1/8 31 35028 ด.ญ.พิชฎาณัฏฐ์ ธนโชติเจริญ อนุบาลพะเยา นอกเขต
263 9 มี.ค. 67 ม.1/8 32 35057 ด.ญ.ภูริชญา ชุ่มมะโน อนุบาลพะเยา นอกเขต
262 9 มี.ค. 67 ม.1/8 33 35060 ด.ญ.มัสลิน ชัยทอง เทศบาล5 นอกเขต
261 9 มี.ค. 67 ม.1/8 34 35061 ด.ญ.มิณฑิตา ชัยชนะ เทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) ในเขต
260 9 มี.ค. 67 ม.1/8 35 35083 ด.ญ.วิภาดา ต๊ะมาธง อนุบาลพะเยา นอกเขต
259 9 มี.ค. 67 ม.1/8 36 35092 ด.ญ.ศรุดา คำสุ ศรีชัยวิทยา นอกเขต
258 9 มี.ค. 67 ม.1/8 37 35102 ด.ญ.สุชาฏา ปรีชาพัฒนา โรงเรียนเทศบาล5 (แก้วปัญญาอุปถ ในเขต
257 9 มี.ค. 67 ม.1/8 38 35115 ด.ญ.สุศิษฏิ์ ศักดิ์สุริยา บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
256 9 มี.ค. 67 ม.1/8 39 35128 ด.ญ.อัญญาณี อินต๊ะรักษา บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
255 11 มี.ค. 67 ม.1/8 40 35129 ด.ญ.อาภรณ์ทิพย์ คำมี อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
254 11 มี.ค. 67 ม.1/9 1 34629 ด.ช.กันตพงศ์ นามแก้ว ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
253 10 มี.ค. 67 ม.1/9 2 34650 ด.ช.จิรเดช แสวงงาม อนุบาลพะเยา ในเขต
252 10 มี.ค. 67 ม.1/9 3 34671 ด.ช.ชัลล์ ทิพยมงคล โรงเรียนเทศบาล1(พะเยาประชานุกู ในเขต
251 9 มี.ค. 67 ม.1/9 4 34702 ด.ช.ธนกฤต ประสงค์ ประชาบำรุง ในเขต
250 9 มี.ค. 67 ม.1/9 5 34705 ด.ช.ธนธัส ธรรมสอน เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ในเขต
249 9 มี.ค. 67 ม.1/9 6 34715 ด.ช.ธรรมรัตน์ ภูดารัตน์ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
248 9 มี.ค. 67 ม.1/9 7 34716 ด.ช.ธฤต ศรีสุวรรณเกศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในเขต
247 9 มี.ค. 67 ม.1/9 8 34719 ด.ช.ธีทัต บุญแสนไชย อนุบาลพะเยา ในเขต
246 12 มี.ค. 67 ม.1/9 9 34731 ด.ช.นวพล กอนตระกูล อนุบาลภูกามยาว นอกเขต
245 9 มี.ค. 67 ม.1/9 10 34752 ด.ช.ปุญญพัฒน์ วงศ์วรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
244 9 มี.ค. 67 ม.1/9 11 34754 ด.ช.พงศกร จำรัส ไทยรัฐวิทยา46(ดอกคำใต้) นอกเขต
243 9 มี.ค. 67 ม.1/9 12 34755 ด.ช.พงศ์ปณต บุญทา อนุบาลพะเยา ในเขต
242 9 มี.ค. 67 ม.1/9 13 34784 ด.ช.ภูมิภิภัทร์ ละมัย บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
241 9 มี.ค. 67 ม.1/9 14 34818 ด.ช.ไวกูณฐ์ เผ่าต๊ะใจ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
240 9 มี.ค. 67 ม.1/9 15 34838 ด.ช.สุกิจ พงษ์วิไล บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
239 9 มี.ค. 67 ม.1/9 16 34842 ด.ช.สุธิรักษ์ ฝึกวาจา อนุบาลพะเยา นอกเขต
238 9 มี.ค. 67 ม.1/9 17 34851 ด.ช.อัครพงษ์ อ้อยหวาน โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล นอกเขต
237 10 มี.ค. 67 ม.1/9 18 34856 ด.ช.อิษฎา เมืองใจ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก นอกเขต
236 9 มี.ค. 67 ม.1/9 19 34870 ด.ญ.กัญญ์ณัชชา ยะมา โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา ในเขต
235 9 มี.ค. 67 ม.1/9 20 34874 ด.ญ.กัญญาภัค ก้อนคำ เทศบาล2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) นอกเขต
234 9 มี.ค. 67 ม.1/9 21 34876 ด.ญ.กัญญารัตน์ มั่งมูล บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
233 11 มี.ค. 67 ม.1/9 22 34891 ด.ญ.จิรนันท์ จันทร์ไพจิตร ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
232 9 มี.ค. 67 ม.1/9 23 34905 ด.ญ.ชนิดาภา สุภการ ประชาบำรุง นอกเขต
231 9 มี.ค. 67 ม.1/9 24 34913 ด.ญ.ชัญญา คำศรีพล อนุบาลพะเยา ในเขต
230 9 มี.ค. 67 ม.1/9 25 34922 ด.ญ.ญาดา สุริยเรือน บ้านแม่ต๋ำ นอกเขต
229 9 มี.ค. 67 ม.1/9 26 34923 ด.ญ.ญานิศา ผลดี สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
228 10 มี.ค. 67 ม.1/9 27 34957 ด.ญ.เทียรอุษา คำเรือง โรงเรียอนุบาลพะเยา ในเขต
227 9 มี.ค. 67 ม.1/9 28 34969 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ คำเฮือน โรงเรียนประชาบำรุง ในเขต
226 10 มี.ค. 67 ม.1/9 29 34984 ด.ญ.นิชาฎา วงค์นาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา นอกเขต
225 9 มี.ค. 67 ม.1/9 30 35010 ด.ญ.พรภูวรินทร์ เผ่าเมือง อนุบาลพะเยา ในเขต
224 10 มี.ค. 67 ม.1/9 31 35019 ด.ญ.พัชรินทร์ กันคำ ประชาบำรุง ในเขต
223 13 มี.ค. 67 ม.1/9 32 35022 ด.ญ.พัสธราภรณ์ หอมคันทรง ประชาบำรุง ในเขต
222 9 มี.ค. 67 ม.1/9 33 35024 ด.ญ.พิชชาพร อภิชัย อนุบาลพะเยา นอกเขต
221 9 มี.ค. 67 ม.1/9 34 35054 ด.ญ.ภิญญ์นารา เรืองจิต เทศบาล5 ในเขต
220 9 มี.ค. 67 ม.1/9 35 35077 ด.ญ.วรฤทัย เดชะบูรณ์ เทศบาล 5 mini english program ในเขต
219 13 มี.ค. 67 ม.1/9 36 35089 ด.ญ.วิลาสินี ศรีวงค์ บ้านโป่ง นอกเขต
218 9 มี.ค. 67 ม.1/9 37 35098 ด.ญ.สรชา ทิพย์จักษุ เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) นอกเขต
217 11 มี.ค. 67 ม.1/9 38 35105 ด.ญ.สุทธิกานต์ บุญมา โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา นอกเขต
216 11 มี.ค. 67 ม.1/9 39 35106 ด.ญ.สุทธิลักษณ์ ไชยสาร อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
215 10 มี.ค. 67 ม.1/9 40 35116 ด.ญ.โสรยา ตันกูล โรงเรียนบ้านแม่อิง นอกเขต
214 9 มี.ค. 67 ม.1/10 1 34620 ด.ช.กฤตภ่าส อนันตกุล ดอนไชยวิทยา นอกเขต
213 11 มี.ค. 67 ม.1/10 2 34641 ด.ช.คุณัชญ์ สุปรียาพร โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในเขต
212 9 มี.ค. 67 ม.1/10 3 34654 ด.ช.เจตนา วาเพ็ชร เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) นอกเขต
211 9 มี.ค. 67 ม.1/10 4 34658 ด.ช.ชนะภัส เพ็ชรดวงดี อนุบาลพะเยา ในเขต
210 11 มี.ค. 67 ม.1/10 5 34672 ด.ช.ชินภัทร โลหะกิจ เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) ในเขต
209 9 มี.ค. 67 ม.1/10 6 34682 ด.ช.ณัฐชนน การเร็ว เทศบาล2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ในเขต
208 10 มี.ค. 67 ม.1/10 7 34685 ด.ช.ณัฐนนท์ วงศ์ขัติย์ อนุบาลพะเยา ในเขต
207 9 มี.ค. 67 ม.1/10 8 34689 ด.ช.ณัฐภัทร อินต๊ะสาร บุญสิษฐ์วิยา ในเขต
206 10 มี.ค. 67 ม.1/10 9 34703 ด.ช.ธนกฤต สุขราม โรงเรียนประชาบำรุง ในเขต
205 11 มี.ค. 67 ม.1/10 10 34721 ด.ช.ธีร์ธวัช ไชยกฤต ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
204 9 มี.ค. 67 ม.1/10 11 34732 ด.ช.นัธทวัฒน์ ศรีชัยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในเขต
203 9 มี.ค. 67 ม.1/10 12 34758 ด.ช.พชรดนย์ เจนใจ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
202 9 มี.ค. 67 ม.1/10 13 34765 ด.ช.พิศิษฏ์ ศรีสมบูรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
201 9 มี.ค. 67 ม.1/10 14 34779 ด.ช.ภีฆาธเศรษฐ ธรรมขันแก้ว บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
200 11 มี.ค. 67 ม.1/10 15 34813 ด.ช.วิภัค สีทอง ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
199 9 มี.ค. 67 ม.1/10 16 34825 ด.ช.ศิวกร หลวงศรี ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) นอกเขต
198 9 มี.ค. 67 ม.1/10 17 34837 ด.ช.สุกฤษฎิ์ คงฤทธิ์ อนุบาลเมืองพะเยา ในเขต
197 12 มี.ค. 67 ม.1/10 18 34848 ด.ช.อรรคพันธ์ ห่วงศร เทศบาล 6 ในเขต
196 9 มี.ค. 67 ม.1/10 19 34849 ด.ช.อรรถโกวิท บุญปั๋น อนุบาลพะเยา นอกเขต
195 9 มี.ค. 67 ม.1/10 20 34858 ด.ญ.กนกพร ต้นสี โรงเรียนเทศบาล1(พะเยาประชานุกู นอกเขต
194 9 มี.ค. 67 ม.1/10 21 34866 ด.ญ.กรรณิการ์ กวาวทอง บุญสิษฐ์ ในเขต
193 9 มี.ค. 67 ม.1/10 22 34878 ด.ญ.กัญญาสิริ บุญสวัสดิ์ อนุบาลพะเยา นอกเขต
192 11 มี.ค. 67 ม.1/10 23 34899 ด.ญ.ชญานิน ฟูแสง ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
191 11 มี.ค. 67 ม.1/10 24 34914 ด.ญ.ชาลิตา ทองยะ ประชาบำรุง ในเขต
190 9 มี.ค. 67 ม.1/10 25 34918 ด.ญ.ชุติมณฑน์ พรหมสุริยา สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
189 9 มี.ค. 67 ม.1/10 26 34927 ด.ญ.ฐิติพรรณ อ้อยบำรุง อนุบาลพะเย นอกเขต
188 9 มี.ค. 67 ม.1/10 27 34928 ด.ญ.ฐิติรัตน์ พรมมา บ้านต๋อม นอกเขต
187 9 มี.ค. 67 ม.1/10 28 34942 ด.ญ.ณัฐณิชา ใจเย็น อนุบาลพะเยา ในเขต
186 9 มี.ค. 67 ม.1/10 29 34964 ด.ญ.ธวัลพร ศีติสาร เทศบาล5(แก้วปัญญาอุปภัมภ์) นอกเขต
185 9 มี.ค. 67 ม.1/10 30 35002 ด.ญ.ปิยธิดา เงินชุ่ม ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
184 9 มี.ค. 67 ม.1/10 31 35034 ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ ปินใจ โรงเรียนเทศ 1 (พะเยาประชานุกูล นอกเขต
183 9 มี.ค. 67 ม.1/10 32 35044 ด.ญ.ภัทธธิดา สังที เทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกุล) นอกเขต
182 10 มี.ค. 67 ม.1/10 33 35045 ด.ญ.ภัทรณันย์ ยอดยา เทศบาล1(พะเยาประชานุกูล) นอกเขต
181 9 มี.ค. 67 ม.1/10 34 35052 ด.ญ.ภาณุมาศ คำเรือง เทศบาล3 ในเขต
180 9 มี.ค. 67 ม.1/10 35 35056 ด.ญ.ภูริชญา ชินทรัพย์บารมี โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุ ในเขต
179 9 มี.ค. 67 ม.1/10 36 35068 ด.ญ.รวิสร์ลดา บุตรจา สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
178 10 มี.ค. 67 ม.1/10 37 35078 ด.ญ.วรวลัญช์ บ้านกลาง อนุบาลพะเยา นอกเขต
177 9 มี.ค. 67 ม.1/10 38 35097 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ โนสี เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ในเขต
176 9 มี.ค. 67 ม.1/10 39 35100 ด.ญ.สิริกันยา ไป่ทาฟอง อนุบาลพะเยา นอกเขต
175 12 มี.ค. 67 ม.1/10 40 35119 ด.ญ.อภิษฐา สายเครือแปง ลูกรักป่าแดด นอกเขต
174 9 มี.ค. 67 ม.1/11 1 34617 ด.ช.กรวิชญ์ อนุพันธ์ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
173 9 มี.ค. 67 ม.1/11 2 34630 ด.ช.กันตพัฒน์ คีรีรัตน์ อนุบาลพะเยา ในเขต
172 9 มี.ค. 67 ม.1/11 3 34633 ด.ช.กิตติพิชญ์ ดูพร้อม บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
171 9 มี.ค. 67 ม.1/11 4 34643 ด.ช.จักรวาล รวมสิทธิ์ อนุบาลพะเยา ในเขต
170 11 มี.ค. 67 ม.1/11 5 34645 ด.ช.จักรินทร์ กันคำ อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
169 12 มี.ค. 67 ม.1/11 6 34646 ด.ช.จารุกร อัศวนนท์ โรงเรียนบ้านป่าคา ในเขต
168 11 มี.ค. 67 ม.1/11 7 34652 ด.ช.จิรายุ ภาระจริง เทศบาล3(หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ในเขต
167 9 มี.ค. 67 ม.1/11 8 34663 ด.ช.ชลลธีร์ มูลเมือง บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
166 11 มี.ค. 67 ม.1/11 9 34666 ด.ช.ชวนัท หนูขาว เทศบาล3 นอกเขต
165 9 มี.ค. 67 ม.1/11 10 34673 ด.ช.ชิษณุชา พิพัฒน์วัฒนะโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
164 9 มี.ค. 67 ม.1/11 11 34675 ด.ช.ชุติพิทักษ์ ยศประสงค์ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ นอกเขต
163 11 มี.ค. 67 ม.1/11 12 34708 ด.ช.ธนภัทร สายพรม เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) นอกเขต
162 9 มี.ค. 67 ม.1/11 13 34737 ด.ช.นิธิวัฒน์ บุญสุข ประชาบำรุง ในเขต
161 9 มี.ค. 67 ม.1/11 14 34757 ด.ช.พงศ์สรรค์ ช่างคำ ศรีชัยวิทยา นอกเขต
160 11 มี.ค. 67 ม.1/11 15 34772 ด.ช.ภณวัจน์ นาคทัต เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) ในเขต
159 12 มี.ค. 67 ม.1/11 16 34783 ด.ช.ภูมิภัทร อัมพุธ ศรีชัยวิทยา นอกเขต
158 9 มี.ค. 67 ม.1/11 17 34786 ด.ช.ภูวนัฏฐ์ พงศ์ทัศนเหม อนุบาลพะเยา นอกเขต
157 9 มี.ค. 67 ม.1/11 18 34788 ด.ช.ภูวิช กันทะวงค์ โรงเรียนศรีชัยวิทยา นอกเขต
156 11 มี.ค. 67 ม.1/11 19 34824 ด.ช.ศิวกร ประสงค์คันนารัตน์ โรงเรียนบ้านป่าคา ในเขต
155 9 มี.ค. 67 ม.1/11 20 34893 ด.ญ.จิราภา คำดี บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
154 9 มี.ค. 67 ม.1/11 21 34932 ด.ญ.ณภัทรฆรินทร์ วุฒิ อนุบาลพะเยา ในเขต
153 10 มี.ค. 67 ม.1/11 22 34939 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ฟองจันทร์ เทศบาล3 ในเขต
152 12 มี.ค. 67 ม.1/11 23 34943 ด.ญ.ณัฐณิชา ไชยเมือง เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) ในเขต
151 9 มี.ค. 67 ม.1/11 24 34946 ด.ญ.ณัฐธิชา ยาสุวรรณ ประชาบำรุง ในเขต
150 9 มี.ค. 67 ม.1/11 25 34958 ด.ญ.ธนพร งามจิตต์ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
149 11 มี.ค. 67 ม.1/11 26 34971 ด.ญ.ธารกมล นามวงค์ อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
148 9 มี.ค. 67 ม.1/11 27 34986 ด.ญ.บัณฑิตา เอื้องการ อนุบาลพะเยา ในเขต
147 9 มี.ค. 67 ม.1/11 28 34988 ด.ญ.เบญญา อุทัยสุข อนุบาลพะเยา นอกเขต
146 11 มี.ค. 67 ม.1/11 29 34994 ด.ญ.ปริยาภรณ์ จุมปา อนุบาลพะเยา ในเขต
145 12 มี.ค. 67 ม.1/11 30 34998 ด.ญ.ปัณฑารีย์ พรมวิชัย ปิยมาตย์ นอกเขต
144 9 มี.ค. 67 ม.1/11 31 35003 ด.ญ.ปิยธิดา น่าชม อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
143 9 มี.ค. 67 ม.1/11 32 35012 ด.ญ.พรรณวรณ์ เดินแปง บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
142 11 มี.ค. 67 ม.1/11 33 35042 ด.ญ.ภรณ์ชนก สีพรม เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) ในเขต
141 9 มี.ค. 67 ม.1/11 34 35066 ด.ญ.รวินทร์นิภา จินตธรรม เทศบาล5 ในเขต
140 9 มี.ค. 67 ม.1/11 35 35081 ด.ญ.วลิศา ไชยสาร โรงเรียนประชาบำรุง นอกเขต
139 9 มี.ค. 67 ม.1/11 36 35093 ด.ญ.ศศิธร ปวงงาม บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
138 11 มี.ค. 67 ม.1/11 37 35114 ด.ญ.สุรีพร เถลิงจิตร โรงเรียนบ้านแม่อิง นอกเขต
137 11 มี.ค. 67 ม.1/11 38 35123 ด.ญ.อลิญรดา แสวงงาม อนุบาลดรุณวิทยา ในเขต
136 9 มี.ค. 67 ม.1/11 39 35127 ด.ญ.อัญชิสา ดวงก้อน โรงเรียนอนุบาลพะเยา นอกเขต
135 11 มี.ค. 67 ม.1/11 40 35130 ด.ญ.อาภัสรา หลักฐาน ประชาบำรุง นอกเขต
134 9 มี.ค. 67 ม.1/12 1 34639 ด.ช.คมสันต์ รักธรรม บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
133 9 มี.ค. 67 ม.1/12 2 34657 ด.ช.ชนนน วงค์ปัญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
132 11 มี.ค. 67 ม.1/12 3 34694 ด.ช.ตรัยคุณ คำปันติ๊บ อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
131 9 มี.ค. 67 ม.1/12 4 34714 ด.ช.ธนา นิเทศก์บัณฑิต ศรีชัยวิทยา นอกเขต
130 11 มี.ค. 67 ม.1/12 5 34722 ด.ช.ธีร์ธวัช อภิวัฒน์กุลชัย อนุบาลจำเนียรวิทยา ในเขต
129 9 มี.ค. 67 ม.1/12 6 34738 ด.ช.นิพัฒน์ภูมิ ฟองคำ บุญสิษฐ์ ในเขต
128 9 มี.ค. 67 ม.1/12 7 34748 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ยานะ ประชาบำรุง นอกเขต
127 9 มี.ค. 67 ม.1/12 8 34760 ด.ช.พบธรรม บุญชู บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
126 9 มี.ค. 67 ม.1/12 9 34762 ด.ช.พัฒนพล ยอดคำลือ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา นอกเขต
125 9 มี.ค. 67 ม.1/12 10 34763 ด.ช.พิชญพัฒน์ การเร็ว บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
124 11 มี.ค. 67 ม.1/12 11 34764 ด.ช.พิชญะ พงษ์คำ อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
123 11 มี.ค. 67 ม.1/12 12 34767 ด.ช.พีรณัฐ ปิงเมือง ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
122 9 มี.ค. 67 ม.1/12 13 34775 ด.ช.ภัทรพล สายก้อน บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
121 9 มี.ค. 67 ม.1/12 13 34817 ด.ช.วีรวิทย์ ทัพเปียง อนุบาลพะเยา นอกเขต
120 9 มี.ค. 67 ม.1/12 14 34789 ด.ช.ภูสุวรรณ สิทธิสาร ชุมชนบ้านทุ่ง นอกเขต
119 9 มี.ค. 67 ม.1/12 15 34790 ด.ช.มนัสวินทร์ ตาคำ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
118 9 มี.ค. 67 ม.1/12 16 34796 ด.ช.รัชชานนท์ สมศรี โรงเรียนเทศบาล๑ (พะเยาประชานุก ในเขต
117 9 มี.ค. 67 ม.1/12 17 34797 ด.ช.รัญจกร จำรัส บ้านแม่อิง นอกเขต
116 9 มี.ค. 67 ม.1/12 18 34840 ด.ช.สุทธิภัทร บุญมา อนุบาลพะเยา นอกเขต
115 9 มี.ค. 67 ม.1/12 19 34869 ด.ญ.กวินทิพย์ ใจมา อนุบาลพะเยา ในเขต
114 9 มี.ค. 67 ม.1/12 20 34875 ด.ญ.กัญญาภัค คำบุญเรือง บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
113 9 มี.ค. 67 ม.1/12 21 34879 ด.ญ.กันต์ชิสา ชัยทะ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
112 11 มี.ค. 67 ม.1/12 22 34892 ด.ญ.จิรัชยาพร พรมวงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
111 9 มี.ค. 67 ม.1/12 23 34901 ด.ญ.ชนัฐปภา มงคล โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
110 9 มี.ค. 67 ม.1/12 24 34917 ด.ญ.ชุติกาญจน์ นำทาน เทศบาล3 นอกเขต
109 9 มี.ค. 67 ม.1/12 25 34934 ด.ญ.ณัฎฐณิชา เผ่าสิงห์ โรงเรีบุญสิษฐ์ นอกเขต
108 9 มี.ค. 67 ม.1/12 26 34953 ด.ญ.ทักษพร สัจจาพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
107 11 มี.ค. 67 ม.1/12 28 35001 ด.ญ.ปานิสรา ชื่นจิต อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
106 9 มี.ค. 67 ม.1/12 29 35017 ด.ญ.ด.ญ.พอฤทัย ชัยวรณ์ ศรีชัยวิทยา นอกเขต
105 9 มี.ค. 67 ม.1/12 30 35032 ด.ญ.พิมพ์นารา เขื่อนแก้ว อนุบาลพะเยา ในเขต
104 9 มี.ค. 67 ม.1/12 31 35041 ด.ญ.ภควรรณ ธีระพันธุ์พิเชฎฐ์ บุญสิษฐ์ นอกเขต
103 9 มี.ค. 67 ม.1/12 32 35048 ด.ญ.ภัทรประภา ลำพูน อนุบาลดรุณวิทยา นอกเขต
102 9 มี.ค. 67 ม.1/12 33 35050 ด.ญ.ภัทรฤทัย ไชยปิง อนุบาลพะเยา ในเขต
101 11 มี.ค. 67 ม.1/12 34 35096 ด.ญ.ศิริพิชยา วงศ์เพชรชารัต หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ นอกเขต
100 9 มี.ค. 67 ม.1/12 35 35099 ด.ญ.สลิลพัชร ใจวรรณ เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) ในเขต
99 11 มี.ค. 67 ม.1/12 36 35103 ด.ญ.สุชานรี ใจลา ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
98 9 มี.ค. 67 ม.1/12 37 35111 ด.ญ.สุพิชฌาย์ ชาวน่าน บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
97 9 มี.ค. 67 ม.1/12 38 35118 ด.ญ.อนิสรา ปิงยศ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
96 9 มี.ค. 67 ม.1/12 39 35121 ด.ญ.อริสา จำรัส อนุบาลพะเยา นอกเขต
95 9 มี.ค. 67 ม.1/12 40 35124 ด.ญ.อักษราภัค เทพจันตา อนุบาลพะเยา ในเขต
94 9 มี.ค. 67 ม.1/13 1 34618 ด.ช.กฤตฑรรศ ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
93 11 มี.ค. 67 ม.1/13 2 34619 ด.ช.กฤตภัค โกเสนตอ อนุบาลจำเนียรวิทยา นอกเขต
92 9 มี.ค. 67 ม.1/13 3 34634 ด.ช.กีรติ ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา นอกเขต
91 9 มี.ค. 67 ม.1/13 4 34636 ด.ช.ขวัญนครินทร์ สมบุญ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
90 9 มี.ค. 67 ม.1/13 5 34640 ด.ช.คีราสิทธิ์ ขันทะกิจ เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) ในเขต
89 9 มี.ค. 67 ม.1/13 6 34648 ด.ช.จิตติพัฒน์ เผ่าต๊ะใจ อนุบาลพะเยา นอกเขต
88 9 มี.ค. 67 ม.1/13 7 34670 ด.ช.ชัยภัทร ชัยวงศ์แสน อนุบาลจำเนียรวิทยา นอกเขต
87 9 มี.ค. 67 ม.1/13 8 34674 ด.ช.ชิษณุพงศ์ นามวงศ์ อนุบาลพะเยา นอกเขต
86 9 มี.ค. 67 ม.1/13 9 34681 ด.ช.ณัฏฐ์เมธี ยอดอ้อย บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
85 10 มี.ค. 67 ม.1/13 10 34687 ด.ช.ณัฐพัชร์ คำบรรลือ อนุบาลพะเยา ในเขต
84 9 มี.ค. 67 ม.1/13 11 34693 ด.ช.ไดซึเกะ คุโรสุ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
83 9 มี.ค. 67 ม.1/13 12 34701 ด.ช.ธนกฤต กันยานะ โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
82 9 มี.ค. 67 ม.1/13 13 34736 ด.ช.นิธิกร ขวัญใจ โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
81 9 มี.ค. 67 ม.1/13 14 34742 ด.ช.ปภัชกร สูงสกุล อนุบาลพะเยา ในเขต
80 9 มี.ค. 67 ม.1/13 15 34781 ด.ช.ภูบดินทร์ คำวงค์ษา อนุบาลพะเยา นอกเขต
79 9 มี.ค. 67 ม.1/13 16 34805 ด.ช.วชิรวิทย์ บุญเรือง ตามฝันแม่ใจ ในเขต
78 11 มี.ค. 67 ม.1/13 17 34807 ด.ช.วรากร พันธ์ปัญญา อนุบาลจำเนียรวิทยา นอกเขต
77 9 มี.ค. 67 ม.1/13 18 34819 ด.ช.ศตคุณ มูลยะเทพ อนุบาลพะเยา นอกเขต
76 9 มี.ค. 67 ม.1/13 19 34820 ด.ช.ศรัณย์ ณ รังษี อนุบาลพะเยา นอกเขต
75 9 มี.ค. 67 ม.1/13 20 34822 ด.ช.ศิริบูรณ์ ใจกว้าง บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
74 9 มี.ค. 67 ม.1/13 21 34843 ด.ช.หฤษฏ์ หงษ์ทอง อนุบาลพะเยา ในเขต
73 9 มี.ค. 67 ม.1/13 22 34861 ด.ญ.กรกช อรินต๊ะทราย บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
72 9 มี.ค. 67 ม.1/13 23 34884 ด.ญ.กุลภัสสร์ บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา นอกเขต
71 10 มี.ค. 67 ม.1/13 24 34890 ด.ญ.จิดาภา จิตตะ บานดู่ นอกเขต
70 9 มี.ค. 67 ม.1/13 25 34895 ด.ญ.เจนจิราภรณ์ ทาทอง บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
69 9 มี.ค. 67 ม.1/13 26 34897 ด.ญ.ชญาณ์นินท์ ทินา บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
68 9 มี.ค. 67 ม.1/13 27 34906 ด.ญ.ชนิตร์นันท์ สุวรรณศิริกานนท์ อนุบาลพะเยา ในเขต
67 9 มี.ค. 67 ม.1/13 28 34907 ด.ญ.ชนิตสิรี เอื้อพรจิรชัย อนุบาลพะเยา ในเขต
66 9 มี.ค. 67 ม.1/13 29 34912 ด.ญ.ชัชญาณิช ติปยานนท์ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
65 9 มี.ค. 67 ม.1/13 30 34919 ด.ญ.ญาณิศา ตันแข็ง เทศบาล1 (พเยาประชานุกูล) นอกเขต
64 9 มี.ค. 67 ม.1/13 31 34937 ด.ญ.ณัฏฐ์ธนัน ธนโชติจอมภา บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
63 9 มี.ค. 67 ม.1/13 32 34987 ด.ญ.บุณยรัตน์ หมั่นงาน อนุบาลพะเยา ในเขต
62 9 มี.ค. 67 ม.1/13 33 34997 ด.ญ.ปัญฑิตา วงค์ปัญญา บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
61 9 มี.ค. 67 ม.1/13 34 35005 ด.ญ.ปุณณดา สังข์แก้ว โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
60 9 มี.ค. 67 ม.1/13 35 35046 ด.ญ.ภัทรธมนต์ ไชยปิง อนุบาลพะเยา ในเขต
59 9 มี.ค. 67 ม.1/13 36 35053 ด.ญ.ภาพิมล ผลเจริญ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
58 9 มี.ค. 67 ม.1/13 37 35091 ด.ญ.วีรญา พรหมพัง บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
57 9 มี.ค. 67 ม.1/13 38 35107 ด.ญ.สุธิพร ฝึกวาจา อนุบาลพะเยา นอกเขต
56 9 มี.ค. 67 ม.1/13 39 35131 ด.ญ.อุรัสญา พิมลา บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
55 9 มี.ค. 67 ม.1/13 40 35132 ด.ญ.เอรียา ราชเนตร โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
54 10 ก.พ. 67 ม.1/14 1 34550 ด.ช.กมลภพ เครือฝั้น บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
53 10 ก.พ. 67 ม.1/14 2 34551 ด.ช.ก้องภพ วันแก้ว บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
52 10 ก.พ. 67 ม.1/14 3 34552 ด.ช.กิตติกานต์ ดอนศิลา บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
51 10 ก.พ. 67 ม.1/14 4 34553 ด.ช.คัคเนศวร์ บุญพอ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
50 10 ก.พ. 67 ม.1/14 5 34554 ด.ช.จักรพงศ์ กาวิละ โรงเรียนอนุบาลพะเยา นอกเขต
49 10 ก.พ. 67 ม.1/14 6 34555 ด.ช.ชยางกูร พันธุลาวัณย์ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
48 12 ก.พ. 67 ม.1/14 7 34556 ด.ช.ณัฐภูมิ ไชยคำ บ้านเหล่า นอกเขต
47 13 ก.พ. 67 ม.1/14 8 34557 ด.ช.ธัญวิชญ์ ขาวทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี นอกเขต
46 10 ก.พ. 67 ม.1/14 9 34558 ด.ช.ปัญญวัฒน์ วิชัย อนุบาลพะเยา ในเขต
45 10 ก.พ. 67 ม.1/14 10 34559 ด.ช.พีรชัช เผ่าอินทร์ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
44 11 ก.พ. 67 ม.1/14 11 34560 ด.ช.พีรพล ข่ายทอง โรงเรียนศรีชัยวิทยา นอกเขต
43 13 ก.พ. 67 ม.1/14 12 34561 ด.ช.พุทธคุณ สมบูรณ์สิริ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา นอกเขต
42 10 ก.พ. 67 ม.1/14 13 34562 ด.ช.มังกร วงค์ไชย อนุบาลพะเยา นอกเขต
41 11 ก.พ. 67 ม.1/14 14 34563 ด.ช.อภิรัช กลัดสำเนียง โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในเขต
40 10 ก.พ. 67 ม.1/14 15 34564 ด.ญ.กมลนัทธ์ ตันกูล บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
39 10 ก.พ. 67 ม.1/14 16 34565 ด.ญ.กิตติธิดา สิงห์ชู บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
38 12 ก.พ. 67 ม.1/14 17 34566 ด.ญ.ณฐมน อานนท์ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
37 10 ก.พ. 67 ม.1/14 18 34567 ด.ญ.ทิพย์รดา สุขเจริญ บุญสิษฐวิทยา ในเขต
36 10 ก.พ. 67 ม.1/14 19 34568 ด.ญ.ธิชา ทิยันต์ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
35 10 ก.พ. 67 ม.1/14 20 34569 ด.ญ.นันท์นภัส รุ่งโรจน์กิจการ อนุบาลพะเยา ในเขต
34 12 ก.พ. 67 ม.1/14 21 34570 ด.ญ.ปานฝัน ประอ้าย อนุบาลพะเยา นอกเขต
33 10 ก.พ. 67 ม.1/14 22 34571 ด.ญ.ปุณณดา ยอดเมือง บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
32 10 ก.พ. 67 ม.1/14 23 34572 ด.ญ.พราวตะวัน นิลกาฬ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
31 12 ก.พ. 67 ม.1/14 24 34573 ด.ญ.พิมดาว กุศลจิตรโต อนุบาลพะเยา ในเขต
30 10 ก.พ. 67 ม.1/14 25 34574 ด.ญ.พิมพ์อารยา ศรีบุญเรือง อนุบาลพะเยา ในเขต
29 10 ก.พ. 67 ม.1/14 26 34575 ด.ญ.พิมลภัสส์ เจริญลภัสพงศ์ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
28 10 ก.พ. 67 ม.1/14 27 34576 ด.ญ.มณฑน์กาญจน์ มาลีพัตร บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
27 10 ก.พ. 67 ม.1/14 28 34577 ด.ญ.ศุภนิดา สันกว๊าน บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
26 10 ก.พ. 67 ม.1/14 29 34578 ด.ญ.สุพิชญา ดีแก้วเกษ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
25 10 ก.พ. 67 ม.1/14 30 34579 ด.ญ.ออมทรัพย์ มิ่งมูล บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
24 10 ก.พ. 67 ม.1/15 1 34580 ด.ช.กานต์ณพิชญ์ สกุลกวีพร เทศบาล5(แก้วปัญญาอุปถัมภ์) นอกเขต
23 11 ก.พ. 67 ม.1/15 2 34581 ด.ช.จิรัชพิบูลย์ อะริยะศักดิ์ อนุบาลพะเยา ในเขต
22 10 ก.พ. 67 ม.1/15 3 34582 ด.ช.ณภัทร กุลนิธิชัย อนุบาลพะเยา นอกเขต
21 14 ก.พ. 67 ม.1/15 4 34583 ด.ช.ณภู โนคำ อนุบาลจำเนียรวิทยา ในเขต
20 10 ก.พ. 67 ม.1/15 5 34584 ด.ช.ณัฏฐากร ไกรสรนุเคราะห์ อนุบาลพะเยา นอกเขต
19 10 ก.พ. 67 ม.1/15 6 34585 ด.ช.ณิชพน ศรีใจอินทร์ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
18 10 ก.พ. 67 ม.1/15 7 34586 ด.ช.ปรมินทร์ สัมมาทรัพย์ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
17 10 ก.พ. 67 ม.1/15 8 34587 ด.ช.วิศว ปัญญาหล้า บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
16 11 ก.พ. 67 ม.1/15 10 34589 ด.ญ.เขมิสรา นันตาฤทธิ์ อนุบาลพะเยา นอกเขต
15 10 ก.พ. 67 ม.1/15 11 34590 ด.ญ.จินห์จุฑา พรมมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในเขต
14 10 ก.พ. 67 ม.1/15 12 34591 ด.ญ.จีรดาภา จำรัส บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
13 10 ก.พ. 67 ม.1/15 13 34592 ด.ญ.ณัจฉรียา พัฒนหิรัญธำรง อนุบาลพะเยา ในเขต
12 10 ก.พ. 67 ม.1/15 14 34593 ด.ญ.ทักษอร พิจิตศิริ บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
11 10 ก.พ. 67 ม.1/15 15 34594 ด.ญ.ธนารีย์ อังคฮาด บุญสิษฐ์วิทยา นอกเขต
10 12 ก.พ. 67 ม.1/15 16 34595 ด.ญ.ธมนพัณณ์ ซื่อสัตย์ อนุบาลพะเยา ในเขต
9 13 ก.พ. 67 ม.1/15 17 34596 ด.ญ.นภสสร ฟิลลี เสาแก้ว สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นอกเขต
8 10 ก.พ. 67 ม.1/15 18 34597 ด.ญ.บุณยาพร ธิยะ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
7 10 ก.พ. 67 ม.1/15 19 34598 ด.ญ.พิชญ์ชนินาถ อุประดิษฐ์ ไชยพันธ์พงษ์พิทยา ในเขต
6 10 ก.พ. 67 ม.1/15 20 34599 ด.ญ.พิชญาภา หินแก้ว บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
5 10 ก.พ. 67 ม.1/15 21 34600 ด.ญ.รัญชิดา เทพวงค์ บุญสิษฐ์วิทยา ในเขต
4 12 ก.พ. 67 ม.1/15 22 34601 ด.ญ.ลัลน์ลลิน อมรพันธุ์รัชตะ อนุบาลพะเยา ในเขต
3 13 ก.พ. 67 ม.1/15 23 34602 ด.ญ.เอริน สกลีฟุส สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต
2 15 ก.พ. 67 ม.1/15 24 34603 ด.ญ.เอรีญา บุญธรรม อนุบาลพะเยา นอกเขต
1 10 ก.พ. 67 ม.1/15 25 34604 ด.ญ.เอื้อมฝัน พงษ์ฐิตานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในเขต