ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศห้องเรียนและรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ประเภทห้องปกติ) ปีการศึกษา 2567      

 

                    *  คำชี้แจงการมอบตัว   (โปรดอ่าน)

                ประกาศห้องเรียนและรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                     ประกาศห้องเรียนและรหัสประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 (***ขณะนี้ นักเรียน ม.1 และ ม.4 สามารถพิมพ์ใบมอบตัวได้แล้วนะคะ) 

                   ** รายละเอียดการชําระเงินบํารุงการศึกษา ชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567