ประกาศรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ห้องเรียน เลขที่ รหัสนักเรียน สมัครเมื่อวันที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม ประเภทการสมัคร
109 12 มี.ค. 67 ม.4/1 - 35174 นายณัฐนนท์ คำดี อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) โรงเรียนอื่น
108 12 มี.ค. 67 ม.4/1 - 35209 นายรัตนากร ช่างคำ โรงเรียนเทศบาล6 โรงเรียนอื่น
107 10 มี.ค. 67 ม.4/1 20 33092 นายปิยะวัฒน์ มูลธิจันทร์ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
106 13 มี.ค. 67 ม.4/1 22 35141 นายณัชพล อินตะนิล ประชาบำรุง โรงเรียนอื่น
105 9 มี.ค. 67 ม.4/1 23 35158 นายวิศวะ ปัญญา เทศบาล3(หลายอิงราษฎร์บำรุง) โรงเรียนอื่น
104 9 มี.ค. 67 ม.4/1 24 35159 ด.ช.ศักดานนท์ ทะพิงค์แก พินิตประสาธน์ โรงเรียนอื่น
103 13 มี.ค. 67 ม.4/1 25 35164 นายอนุวิท ตุ้มสูงเนิน อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก โรงเรียนอื่น
102 9 มี.ค. 67 ม.4/1 39 35182 น.ส.นิชินันท์ อุ่นทะมณี จุนวิทยาคม โรงเรียนอื่น
101 10 มี.ค. 67 ม.4/1 40 35188 น.ส.พิชญา กันไชย ดงเจนวิทยาคม โรงเรียนอื่น
100 12 มี.ค. 67 ม.4/2 - 35171 นายชลันธร ศรีปุริ เทศบาล6 โรงเรียนอื่น
99 12 มี.ค. 67 ม.4/2 - 35216 ด.ญ.พิชญา อมรเดชภักดี ดงเจนวิทยาคม โรงเรียนอื่น
98 12 มี.ค. 67 ม.4/2 7 32737 นายสิริภพ มหาวรรณศรี พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
97 9 มี.ค. 67 ม.4/2 8 32764 นายชัชวาล ใจวังเย็น พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
96 10 มี.ค. 67 ม.4/2 17 35138 นายจิรายุ หาญชนะ ดงเจนวิทยาคม โรงเรียนอื่น
95 11 มี.ค. 67 ม.4/2 18 35149 ด.ช.พุฒิพงศ์ ประเต็ม บ้านต๋อม โรงเรียนอื่น
94 13 มี.ค. 67 ม.4/2 19 35155 ด.ช.โยธาวิทย์ กิจสวาท เทศบาล 2 (แม่ต๋าดรุณเวทย์) โรงเรียนอื่น
93 13 มี.ค. 67 ม.4/2 38 35173 น.ส.ณัฎฐณิชา พันภักดี บ้านภูเงิน โรงเรียนอื่น
92 9 มี.ค. 67 ม.4/2 39 35177 น.ส.ธารธรารัก อิ่นเอ้ย โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา โรงเรียนอื่น
91 11 มี.ค. 67 ม.4/3 - 35211 น.ส.ณัฏฐณิชา ใจเที่ยง แม่ใจวิทยาคม โรงเรียนอื่น
90 9 มี.ค. 67 ม.4/3 - 35212 ด.ญ.ณัฐชญา พุทธวงศ์ เทศบาล3 โรงเรียนอื่น
89 9 มี.ค. 67 ม.4/3 - 35213 น.ส.ธัญชนก อินต๊ะปัญญา ศิริมาตย์เทวี โรงเรียนอื่น
88 9 มี.ค. 67 ม.4/3 18 35140 นายณภัทร พ่อกว้าง ประชาบำรุง โรงเรียนอื่น
87 9 มี.ค. 67 ม.4/3 19 35165 นายอัษฎาวุธ ฟักทอง เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) โรงเรียนอื่น
86 9 มี.ค. 67 ม.4/3 39 35166 น.ส.กมลฉัตร ก๋ามี เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) โรงเรียนอื่น
85 9 มี.ค. 67 ม.4/3 40 35194 น.ส.รวิสรา แสงปรัชญา เทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุ โรงเรียนอื่น
84 10 มี.ค. 67 ม.4/4 - 35210 น.ส.จิราภา ป้อวงค์สาย ดงเจนวิทยาคม โรงเรียนอื่น
83 11 มี.ค. 67 ม.4/4 39 35169 ด.ญ.กิตติยา จักรขจรชัย เทศบาล3(หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) โรงเรียนอื่น
82 10 มี.ค. 67 ม.4/5 - 35215 น.ส.พัชร์พิชา อุตตะมา ตามฝันแม่ใจ โรงเรียนอื่น
81 9 มี.ค. 67 ม.4/5 21 35142 ด.ช.ณัฐนนท์ กันทากาศ อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก โรงเรียนอื่น
80 12 มี.ค. 67 ม.4/5 38 35172 น.ส.ญาโณทัย ไชยปิน เเม่ใจวิทยาคม โรงเรียนอื่น
79 9 มี.ค. 67 ม.4/5 39 35179 ด.ญ.นวรัตน์ ศรีวงค์ จ่านกร้อง โรงเรียนอื่น
78 13 มี.ค. 67 ม.4/5 40 35199 น.ส.สร้อยสุดารัตน์ กรุณา เชียงคำวิทยาคม โรงเรียนอื่น
77 13 มี.ค. 67 ม.4/6 - 35217 น.ส.อรปรียา ยิ้มท่าโพ ดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนอื่น
76 11 มี.ค. 67 ม.4/6 - 35214 ด.ญ.เบญญาภา ปกแก้ว แม่ใจวิทยาคม โรงเรียนอื่น
75 9 มี.ค. 67 ม.4/6 8 32847 นายนพวิชัย สมบูรณ์ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
74 12 มี.ค. 67 ม.4/6 12 33007 นายธนากร พรหมเผ่า พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
73 9 มี.ค. 67 ม.4/6 14 33082 นายกลวัชร จันทร์แก้ว พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
72 9 มี.ค. 67 ม.4/6 15 35139 นายเจษฎากร รื่นเจริญ เทศบาล2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) โรงเรียนอื่น
71 12 มี.ค. 67 ม.4/6 16 35154 นายภูริพัฒน์ คุณารูป จุนวิทยาคม โรงเรียนอื่น
70 13 มี.ค. 67 ม.4/6 17 35163 นายอธิษฐ์ นาเมือง ชุมชนบ้านแม่สุก โรงเรียนอื่น
69 9 มี.ค. 67 ม.4/6 22 32748 น.ส.นันทพร ไชยคำ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
68 9 มี.ค. 67 ม.4/6 25 32792 ด.ญ.ภัทรมน ธงสัตย์ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
67 12 มี.ค. 67 ม.4/6 36 35181 น.ส.นารีรัตน์ เมืองมูล เทศบาล2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) โรงเรียนอื่น
66 9 มี.ค. 67 ม.4/6 37 35195 ด.ญ.วรภร ถาคำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร โรงเรียนอื่น
65 10 มี.ค. 67 ม.4/6 38 35201 น.ส.สุณิษา กางขอนนอก เทศบาล2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) โรงเรียนอื่น
64 9 มี.ค. 67 ม.4/6 40 35206 น.ส.แพรพิชญา แสงพัฒนาพร งำเมืองวิทยาคม โรงเรียนอื่น
63 12 มี.ค. 67 ม.4/7 - 35198 นายทักษ์ดนัย ปะมาละ เทศบาล6ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ โรงเรียนอื่น
62 12 มี.ค. 67 ม.4/7 1 32641 ด.ช.กรวิชญ์ ศรียา พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
61 12 มี.ค. 67 ม.4/7 2 32644 นายจตุรภัทร แก้วสมนึก พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
60 12 มี.ค. 67 ม.4/7 15 35148 นายพีรพัฒน์ โกติรัมย์ แม่เจดีย์วิทยาคม โรงเรียนอื่น
59 9 มี.ค. 67 ม.4/7 16 35152 ด.ช.ภูมิณฤทธิ์ อินต๊ะรักษา ดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนอื่น
58 11 มี.ค. 67 ม.4/7 17 35156 ด.ช.รัฐศาสตร์ คาถา โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล โรงเรียนอื่น
57 13 มี.ค. 67 ม.4/7 18 35162 นายอดิเทพ ขันธ์เมือง ประชาบำรุง โรงเรียนอื่น
56 9 มี.ค. 67 ม.4/7 21 32715 น.ส.วรรณพร เมืองพรม พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
55 10 มี.ค. 67 ม.4/7 23 32756 น.ส.วรัชยา บุตรแปง พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
54 9 มี.ค. 67 ม.4/7 32 32995 ด.ญ.เมธาพร สงวนใจ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
53 13 มี.ค. 67 ม.4/7 37 34528 น.ส.ณัฐธิดา แกมขุนทด พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
52 11 มี.ค. 67 ม.4/7 38 35178 ด.ญ.ธิยาดา ยานะ พะเยาประสาธน์วิทย์ โรงเรียนอื่น
51 11 มี.ค. 67 ม.4/7 39 35202 น.ส.อริศรา จันโสดา พะเยาประสาธน์วิทย์ โรงเรียนอื่น
50 9 มี.ค. 67 ม.4/7 40 35203 ด.ญ.อัญมณี ทรัพย์มามมูล บ้านไร่อ้อย โรงเรียนอื่น
49 12 มี.ค. 67 ม.4/8 3 32692 ด.ช.ปกรณ์ ราชเนตร พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
48 9 มี.ค. 67 ม.4/8 8 32973 ด.ช.รัฐนันท์ กันหล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
47 11 มี.ค. 67 ม.4/8 12 35136 นายกวินทัศน์ เลิศกวินพรสิน เกตุพิชัยวิทยา โรงเรียนอื่น
46 11 มี.ค. 67 ม.4/8 13 35147 นายพรหมพิริยะ อินทยศ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล โรงเรียนอื่น
45 12 มี.ค. 67 ม.4/8 14 35151 นายภูดิศ พิมพ์เสนา ศิริมาตย์เทวี โรงเรียนอื่น
44 10 มี.ค. 67 ม.4/8 15 35160 นายศุภวัฒน์ ดวงตา บ้านต๋อม โรงเรียนอื่น
43 11 มี.ค. 67 ม.4/8 16 35161 นายสิทธิศักดิ์ สุบานงาม บ้านจำป่าหวาย โรงเรียนอื่น
42 9 มี.ค. 67 ม.4/8 19 32743 น.ส.ฐิตาพร นาแพร่ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
41 10 มี.ค. 67 ม.4/8 21 32753 น.ส.พิรญาณ์ อ้อยหวาน พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
40 10 มี.ค. 67 ม.4/8 24 32788 น.ส.ปภาวรินทร์ หล้าปิมปา พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
39 9 มี.ค. 67 ม.4/8 28 32905 ด.ญ.ธนัญญา จันทร์สุภาเสน พะเยาพิทยคม โรงเรียนเดิม
38 11 มี.ค. 67 ม.4/8 36 35183 น.ส.ปพิชญา ฟองงาม ดงเจนวิทยาคม โรงเรียนอื่น
37 9 มี.ค. 67 ม.4/8 37 35185 ด.ญ.ปุณณภา หลินโนนแดง งำเมืองวิทยาคม โรงเรียนอื่น
36 11 มี.ค. 67 ม.4/8 38 35196 น.ส.วรรธิดา วัฒนะระวีศิลป์ เทศบาล6(ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิ โรงเรียนอื่น
35 9 มี.ค. 67 ม.4/8 39 35204 น.ส.อินทราณี สีบุดดา ประชารัฐธรรมคุณ โรงเรียนอื่น
34 11 มี.ค. 67 ม.4/8 40 35207 น.ส.ศศิธร เดินแปง บ้านต๋อม โรงเรียนอื่น
33 13 มี.ค. 67 ม.4/11 5 32734 นายศิรวิชญ์ จุมปา พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
32 9 มี.ค. 67 ม.4/11 7 32808 นายธีรเดช หินแก้ว พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
31 13 มี.ค. 67 ม.4/11 10 32964 นายจตุพรรดิ์ ข่มอาวุธ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
30 13 มี.ค. 67 ม.4/11 13 35135 นายกฤษณพงษ์ รัตนชมภู วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนอื่น
29 12 มี.ค. 67 ม.4/11 14 35137 นายโกเมศ แซ่ฟ้า บ้านค่า โรงเรียนอื่น
28 11 มี.ค. 67 ม.4/11 15 35146 ด.ช.ปฐมพัชร์ แสงน้ำ บ้านธาตุขิงแกง โรงเรียนอื่น
27 10 มี.ค. 67 ม.4/11 19 32705 น.ส.ณัฏฐ์วรัตน์ ผิวพรรณ์ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
26 9 มี.ค. 67 ม.4/11 20 32717 ด.ญ.ศีรณา แสนรักษ์ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
25 9 มี.ค. 67 ม.4/11 24 32865 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ศูนย์กลาง พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
24 9 มี.ค. 67 ม.4/11 27 32943 น.ส.ขวัญฤทัย ก๊กใหญ่ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
23 13 มี.ค. 67 ม.4/11 35 33852 ด.ญ.กริษฐา บุญเลี้ยง พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
22 9 มี.ค. 67 ม.4/11 36 35167 น.ส.กรกนก ปิงหมื่น บ้านไร่อ้อย โรงเรียนอื่น
21 12 มี.ค. 67 ม.4/11 37 35168 น.ส.กัญญาพัชร หลวงยศ แม่ใจวิทยาคม โรงเรียนอื่น
20 11 มี.ค. 67 ม.4/11 38 35189 น.ส.พิมพกานต์ สันพูวัน แม่ใจวิทยาคม โรงเรียนอื่น
19 11 มี.ค. 67 ม.4/11 39 35193 ด.ญ.มนพัทธ์ ตาวงศ์ ศรีโพธิ์เงินวิทยา โรงเรียนอื่น
18 11 มี.ค. 67 ม.4/11 40 35200 น.ส.สลิลทิพย์ นันต๊ะคำมี เเม่ใจวิทยาคม โรงเรียนอื่น
17 12 มี.ค. 67 ม.4/12 11 33052 นายภาสุ พันธุ์เสถียรพร พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
16 9 มี.ค. 67 ม.4/12 12 34549 นายณภัทร สองสีใส พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
15 12 มี.ค. 67 ม.4/12 13 35143 นายธนพรรฒ ครุฑพันธ์ ชุมชนบ้านแม่สุก โรงเรียนอื่น
14 9 มี.ค. 67 ม.4/12 14 35144 นายธนวัฒน์ ใจแสวง ห้วยยางขาม โรงเรียนอื่น
13 10 มี.ค. 67 ม.4/12 15 35150 นายภาวี ร้องเก็ด เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) โรงเรียนอื่น
12 9 มี.ค. 67 ม.4/12 16 35153 นายภูริชญา ยะตา เทศบาล2(แม่ต๋ำ ดรุณเวทย์) โรงเรียนอื่น
11 12 มี.ค. 67 ม.4/12 24 32871 น.ส.เพ็ญพิชญา พันธ์หลวง พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
10 12 มี.ค. 67 ม.4/12 28 32981 น.ส.จิดารินทร์ ดอกบัว พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
9 11 มี.ค. 67 ม.4/12 32 33027 น.ส.บุญยานิษฐ์ แสนกล้า พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
8 9 มี.ค. 67 ม.4/12 34 35170 น.ส.จิรัชญา บุญถา โรงเรียนตามฝัน แม่ใจ โรงเรียนอื่น
7 9 มี.ค. 67 ม.4/12 35 35175 น.ส.ณัฐกานต์ บุญเรือง เทศบาล2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) โรงเรียนอื่น
6 9 มี.ค. 67 ม.4/12 36 35176 น.ส.ธนพร คำเขียว วังทองวิทยา โรงเรียนอื่น
5 10 มี.ค. 67 ม.4/12 37 35180 น.ส.นันท์นภัส พระบาลี บ้านธาตุขิงแกง โรงเรียนอื่น
4 9 มี.ค. 67 ม.4/12 38 35184 ด.ญ.ปวรรัตน์ ท่อนคำ บ้านไร่อ้อย โรงเรียนอื่น
3 12 มี.ค. 67 ม.4/12 39 35186 น.ส.ปุณิกา พิมพ์เทพ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนอื่น
2 9 มี.ค. 67 ม.4/12 40 35187 ด.ญ.พรธีรา ชวนคิด ดงเจนวิทยาคม โรงเรียนอื่น
1 9 มี.ค. 67 ม.4/13 1 32612 ด.ช.ภาณุภัทร์ ศิริรักษ์ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
0 12 มี.ค. 67 ม.4/13 4 32762 ด.ช.จิรเมธ ตันเฟย พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
-1 9 มี.ค. 67 ม.4/13 5 32773 นายปุณณวิชญ์ ยอดเมือง พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
-2 9 มี.ค. 67 ม.4/13 8 32856 นายอัครภณ บุญจิตธรรม พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
-3 11 มี.ค. 67 ม.4/13 9 32930 นายปริพัฒน์ มาแก้ว พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
-4 10 มี.ค. 67 ม.4/13 10 32970 นายต้นกล้า โลหะกิจ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
-5 9 มี.ค. 67 ม.4/13 11 33001 นายกัษณ สองคำชุม พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
-6 9 มี.ค. 67 ม.4/13 13 35145 นายปฏิพัทธ์ นิลนาราม เทศบาล2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) โรงเรียนอื่น
-7 9 มี.ค. 67 ม.4/13 14 35157 นายวิศรุต ปิงเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเว โรงเรียนอื่น
-8 11 มี.ค. 67 ม.4/13 16 32621 น.ส.ฐิตารีย์ อะทะเทพ พะเยาพิทยาคม โรงเรียนเดิม
-9 9 มี.ค. 67 ม.4/13 39 35190 น.ส.แพรวา พรมสวัสดิ์ เทศบาล2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์) โรงเรียนอื่น
-10 10 มี.ค. 67 ม.4/13 40 35192 น.ส.ภัทรธิดา วิณโรจน์ เชียงม่วนวิทยาคม โรงเรียนอื่น