การรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน มีดังนี้

 

  1. ค่าสมัครเรียน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

  2. วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 5126020854 ชื่อบัญชี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  โดยบันทึกข้อมูลช่วยจํา เป็นชื่อ-สกุล   ผู้สมัคร และบันทึกสลิปไว้ Upload หลักฐานในโปรแกรมระบบการรับสมัคร 

                  ​       

           3. นำสลิปที่บันทึกไว้ Upload หลักฐานการสมัคร ในโปรแกรมระบบสมัครเรียนออนไลน์ 

           4. เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครครบทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลประวัตินักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง และUpload หลักฐานการสมัคร แล้วกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร  รวมทั้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร ได้ภายใน 3 วันหลังจากนักเรียนสมัครในระบบแล้ว
(กรุณากรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี)